Tussenbalans Bouwwoede in Zuid, november 2019

Het is weer hoog tijd om de ellende van de voortdurende bouwactiviteiten onder de aandacht te brengen. Door omvang en hinder zorgen die er zelf ook voor dat ze niet over het hoofd kunnen worden gezien. Te midden van alle rumoer en lawaai is de geheimzinnige stilte op de bouwplaats van De Valerius aan het Valeriusplein bijna een verademing; niet mooi maar weldadig rustig.

Projectgroep Bouwdynamiek
In voorgaande artikelen brachten we u op de hoogte van enkele maatregelen van stadsdeel en gemeente die enigszins tegemoetkomen aan grote onrust in de buurten. Groeperingen als de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid en veel afzonderlijke acties van individuele gedupeerden hebben enig effect gehad. Er is een Projectgroep Bouwdynamiek (het eufemisme voor wat wij liever “bouwwoede” noemen) gestart in Oud Zuid en Oud West. De man die voor onze buurten op de bres staat is Casper van Busschbach. Via het stadsdeel is hij aan te spreken. Deze mensen krijgen hun instructies van het “Bestuurlijk Team Bouwdynamiek” bestaande uit de wethouder Ruimtelijke Ordening (Van Doorninck) en de stadsdeelbestuurders Capel (Zuid) en Van de Horst (West).

Nieuw bestemmingsplan geeft kansen
Van groot belang voor dit moment is het nieuwe bestemmingsplan voor het Museumkwartier en de Valeriusbuurt. Een bestemmingsplan biedt mogelijkheden om uitwassen bij bouwplannen tegen te gaan. De vernieuwing van het bestemmingsplan is als gevolg van alle onrust vervroegd in werking gezet. De bewoners krijgen gelegenheid mee te praten in dit proces. Als het goed is gegaan bent u in de afgelopen periode door het stadsdeel geïnformeerd over de gang van zaken. Vóór de grote vakantie is die begonnen met een Mini-Enquête onder alle bewoners van Oud Zuid. In augustus waren er enkele zgn. “Rondetafelgesprekken” voor afzonderlijke groepen belanghebbenden, zoals ondernemers, projectontwikkelaars en bewoners.

Verdiepingsbijeenkomst in Concertgebouw
Op 29 oktober is er een grote “Verdiepingsbijeenkomst ” gehouden in het Concertgebouw. Samen met de Mini-Enquête en de resultaten van de Rondetafelgesprekken moest deze verdiepingsbijeenkomst bijdragen aan de “Nota van uitgangpunten”. Er kwamen zo’n 150 bewoners op af. In een stuk of acht kleinere groepen werden aan de hand van een lijst van aandachtspunten gediscussieerd. Veel aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om de eigen ergernissen en frustraties naar voren te brengen. We zijn benieuwd hoe al die geluiden herkenbaar in het bestemmingsplan terecht gaan komen. Intussen is een verslag van de happening beschikbaar. Als u er niet bij was kunt u het bij het stadsdeel opvragen.

De speerpunten van de Initiatiefgroep
De Initiatiefgroep zit met de neus bovenop dit proces en draait mee in de diverse gesprekken. Ook zitten we geregeld aan tafel met de leden van de Stadsdeelcommissie. We blijven er erop hameren dat minstens de volgende speerpunten gerealiseerd moeten worden in het bestemmingsplan:

  1. Beschermd Stadsgezicht en strikte eisen van welstand.
  2. Verbieden/drastisch beperken van vergroting bouwvolume van dak-verdiepingen.
  3. Beperken van woningsplitsing en verkamering.
  4. Verkleinen van aan te bouwen balkons.
  5. Verdere beperking van aanbouwen op de begane grond.
  6. Nadere eisen aan aanleggen en vergroten van kelders.
  7. Nemen van een voorbereidingsbesluit.
  8. Beperken van overlast tijdens de verbouwingen.

Drastische ingrijpen noodzakelijk
Alle brave informatie in het bovenstaande laat onverlet dat de bouwwoede onverminderd doordendert en de stroom vergunningen niet afneemt. Het is al vaker gezegd: stadsdeel en gemeente raken steeds verder op achterstand met de hoognodige veranderingen in procedures en in wet- en regelgeving. Op de bijeenkomst in het Concertgebouw werd onder applaus door een aantal bewoners de noodzaak van drastische maatregelen zoals een bouwstop/moratorium of voorbereidingsbesluit met opschortende werking geëist. Ook werd met enthousiasme gereageerd op een oproep aan alle bewoners om de krachten buurtbreed te bundelen en met vereende energie in de actie te gaan. Het illustreert nog weer eens dat er een al lang bestaande en steeds sterker wordende onderstroom van woede bestaat die zonder veel moeite te mobiliseren is. We blijven er, ondanks alles, op hopen dat onze bestuurders snel de voortvarendheid vinden om de burgers te tonen dat hun zorgen door hogerhand worden gedeeld en aangepakt.

Amsterdam, november 2019.
De initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid,