Nog ‘optoppingen’ in Oud-Zuid?

Redactioneel artikel, augustus 2019

Medio juli 2019 is het zgn. A2 beleid in Stadsdeel Zuid (SDZ) flink aangescherpt. Dat wil zeggen dat het bestuur van het stadsdeel minder tolerant is tegenover bouw-initiatieven die afwijken van een geldend Bestemmingsplan (BP) bijv. dat voor het Museumplein en de Valeriusbuurt. Er mag voortaan minder dan tot nu toe. SDZ komt daarmee enigszins tegemoet aan de eisen van bewoners die het culturele en historische karakter van hun wijk willen respecteren, zoals de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-Zuid. 

Een zolder wordt ‘opgetopt’. Is: naar achter toe doorgetrokken en tot woning gepromoveerd.

Een populaire vorm van uitbreiding van het aantal vierkante meters voor een woning is het zgn. ‘optoppen’. Dat houdt in dat er bovenop de bestaande woning, het boven-appartement, nog min of meer een extra bouwlaag wordt geplaatst. Het gaat dan al gauw om enkele tientallen vierkante meters meer (woon)ruimte. 

Omgevingsvergunning vaak geweigerd 
Aan wie de officiële bekendmakingen van het SDZ volgt, moet opgevallen zijn dat het SDZ-bestuur hier momenteel veel terughoudender mee omgaat dan voorheen. Tamelijk vaak wordt in zo’n geval de aanvrage voor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) zelfs geweigerd. De gevraagde afwijking van het BP wordt dan alsnog niet toegestaan; het plan gaat niet door. 

Argumentatie 
Uit een paar recente gevallen waarin een vergunning voor een extra daklaag werd geweigerd, hebben we genoteerd welke argumenten daarbij worden gebruikt. Dat geeft de volgende staalkaart aan argumenten die ook U kunt gebruiken in een bezwaarschift als U meent dat verbouwende buren uw woon- en leefklimaat (in ruime zin) aantasten. Het zijn immers de eigen bewoordingen van het SD! 

  • De volgens het BP maximale bouwhoogte wordt met X meter overschreden; 
  • Het bestaande straat- en bebouwingsbeeld van de buurt, de gebouwde en ongebouwde omgeving in haar geheel, is van hoge cultuurhistorische waarde en ruimtelijke kwaliteit. Die worden door de optopping (te zeer en ontoelaatbaar) aangetast; 
  • Het plangebied heeft lang op de nominatie gestaan te worden erkend als rijks-beschermd stadsgebied. Dit o.a. omdat het vrijwel in zijn geheel gaaf in stand is gebleven en nauwelijks te lijden heeft gehad van ingrijpende stadvernieuwing; 
  • Bewoners hebben, vanaf de straat en ook vanuit hun woning gezien, groot belang bij behoud van die ruimtelijke waarden en kwaliteit van de bebouwing; 
  • Waar bouwkundige ingrepen deze waarden en kwaliteiten schaden, heeft dat grote invloed op het woon- en leefklimaat en vindt een ongewenste aantasting daarvan plaats; 
  • Een extra bouwlaag zou een ongewenste ‘schaalsprong’ betekenen voor de panden in deze buurt. Daarvoor is geen enkele stedenbouwkundige rechtvaardiging aanwezig. Integendeel, het zou een onevenredige wijziging en aantasting van het bebouwingsbeeld betekenen; 
  • Er zijn negatieve effecten te verwachten voor de bezonning en daglicht-toetreding voor de woningen in de omgeving, waarover een studie behoort te worden meegeleverd bij de aanvrage; 
  • De ruimtebeleving vanuit het binnenterrein in het woonblok wordt in hoge mate aangetast t.g.v. het beoogde extra bouwvolume op de achtergevel; 
  • De negatieve impact op de omgeving wordt, alles bijeengenomen, te groot geacht. 

Bezint eer gij begint 
Wie een dergelijk bouwinitiatief wil nemen, doet er dus goed aan zich eerst af te vragen of zijn bouwplan in dit licht gezien, nog wel kans op realisatie maakt. Anders geef je nodeloos veel geld uit aan aannemers en bouwtekeningen, die tot niets zullen leiden.