Juridische problemen bij en met de gemeente

Veel bewoners in de stadsdelen West en Zuid hebben ermee te maken gekregen: juridische fouten en missers bij de vergunningverlening door hun stadsdeelbestuur. Niet alleen daar trouwens; ook elders doen zich volop problemen voor.

Adviescommissie Juridische Vernieuwing
Twee jaar geleden heeft een groep burgers onder leiding van de bestuurskundige Jan Schrijver een aantal negatieve ervaringen gebundeld in een Zwartboek, dat in juni 2021 aan burgemeester Halsema en de gemeenteraad werd aangeboden. Zonder direct of duidelijk succes overigens. Uiteindelijk heeft de burgemeester begin 2022 in een gemeentelijke nota een verbetertraject toegezegd. Kortgeleden is de oud-Ombudsman Arie Zuurmond aangesteld als voorzitter van een gemeentelijke Adviescommissie Juridische Vernieuwing. De burgeractivisten rondom Jan Schrijver, met ook deelnemers uit Oud-Zuid en -West, zijn met deze commissie in gesprek. Hopelijk krijgt dat effect op het gemeentelijke doen en laten.

Per kwartaal twee zaken
Zuurmond wilde met een aantal bewoners overleg over een mogelijke casus: Wat ging daar mis en had anders gemoeten? Begin oktober vond een eerste overleg plaats met een groep van activisten uit de juridische loopgraven (Schrijver c.s.) uit vijf stadsdelen. Deze groep heeft daartoe nu een schokkende lijst met 23 voorbeelden, ook uit Zuid en West, aangeleverd. De commissie was van plan per kwartaal een casus, ingebracht door burgers en een casus, ingebracht door gemeentelijke juristen, te behandelen.

Commissie is juridisch, niet politiek
Zuurmonds opdracht is nadrukkelijk beperkt tot het JURIDISCH functioneren, en mag daarom géén politieke keuzes maken. Hij is gericht op het doen van evaluaties van casussen, primair om structurele tekortkomingen die op de achtergrond spelen aan het licht te brengen. Hij mag een onafhankelijk oordeel uitspreken, dat dus niet hoeft te worden gedeeld door zijn opdrachtgever (de directeur Juridische Zaken). De groep van Jan Schrijver wordt ook betrokken bij de evaluatiesessies die vanuit het ambtelijk apparaat worden aangedragen. Er worden ook andere vindplaatsen voor casussen vanuit de samenleving gebruikt dan uit deze groep alleen, bijvoorbeeld van huisartsen en bronnen over sociale misstanden. Gedurende acht kwartalen worden steeds twee casussen verzameld en behandeld (een uit het veld en een uit de organisatie), maar de lijst van 23 casussen gaf Zuurmond al aanleiding om aan de orde te stellen dat twee stuks per kwartaal wel genoeg is…..

Eerste zaak: de verkamering in Noord
Men is het eens geworden over de focus op één casus in het eerste kwartaal, één waarbij het juridische falen duidelijk in beeld is. De keuze viel op de casus Huisvestingsvergunningen in Noord: de manier waarop ambtenaren ondanks politieke en rechterlijke uitspraken daar door dik en dun gewoon hun eigen wil doorzetten, namelijk dat zij verkameren prima vinden. Ook klachten daarover al vanaf juli 2021 aan de burgemeester, zijn nog steeds niet beantwoord. De betrokkenheid van de bewonersvereniging in Noord hierbij is intussen geregeld. De bewonersgroep van Schrijver was tevreden over dit eerste overleg. Er zullen er regelmatig meer volgen.