Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunningen in Stadsdeel Zuid

Een schrijven van het Stadsdeel Zuid, 2 juli 2019

Dit is de inleiding van de beleidsnota die het A2-beleid gaat vervangen met ingang van 13 juli en is vastgesteld op 2 juli 2019:
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om voor aanvragen omgevingsvergunning, waarvoor een buitenplanse afwijking nodig is, beleidsregels op te stellen. Met de buitenplanse afwijking wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Zuid kent al jaren beleidsregels die in de loop der jaren diverse aanpassingen hebben gekend. De aanpassingen waren meestal noodzakelijk als gevolg van aanpassingen van rijksregelgeving of jurisprudentie. De beleidsregels zijn in het verleden opgesteld voor relatief kleine bouwplannen, de zogenaamde ‘kruimelgevallen’ zoals balkons en dakterrassen, aan de hand van door het rijk vastgestelde categorieën van bouwwerken in het Besluit omgevingsrecht. Deze beleidsregels hadden op diverse onderdelen de insteek om onder voorwaarden extra verblijfsruimte te creëren en het woongenot te vergroten van de individuele aanvrager. De economische opleving na de jarenlange economische crisis heeft er echter toe geleid dat deze insteek steeds nadeliger effecten heeft gehad op het woongenot van anderen en op het aanzien van de bebouwde omgeving. De balans tussen de individuele (uitbreidings-)wensen en het behoud van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en het woon- en leefklimaat is in sommige gebieden onder sterke druk komen te staan. Dit heeft de aanleiding gevormd tot deze nieuwe nota waarbij een nieuwe balans is gezocht tussen het ruimte bieden aan individuele woonwensen en het behoud van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en het woon- en leefklimaat:

Een toelichting op de belangrijkste wijzigingen van het beleid tav kruimelgevallen:

Op de conceptnota ‘Beleidsregels Afwijkingen Omgevingsvergunning’ zijn 24 zienswijzen ingediend, ook van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid. Haar (zeer kritische) zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen van de nota.

Bericht 19 maart 2019.
Het Stadsdeel heeft aangekondigd dat zij haar A2-beleid gaat veranderen. Het A2-beleid handelt over aanvragen van burgers/bedrijven die strijdig zijn met of afwijken van het bestemmingsplan en ‘kruimelgevallen’ worden genoemd: het vergroten van het balkon, het aanleggen van een dakterras, het maken van een uitbouw in de tuin, enzovoort.

Klik op de volgende links voor nadere informatie: