Actueel

Planning Bestemmingsplan VB-MK NB: Deze planning klopt niet meer. Begin 2021 komt een nieuwe.

 • 3e en 4e kwartaal 2019: participatie over uitgangspunten (gereed)
 • 4e kwartaal 2019: opstellen nota van uitgangspunten (gereed)
 • 1e kwartaal 2020: besluitvorming nota van uitgangspunten (gereed)
 • 2e t/m 4e kwartaal 2020: opstellen ontwerpbestemmingsplan
 • 1e kwartaal 2021: besluitvorming ontwerpbestemmingsplan
 • 2e kwartaal 2021: ter visie legging ontwerpbestemmingsplan: iedereen kan een zienswijze indienen
 • 3e  en 4e  kwartaal 2021: opstellen definitief bestemmingsplan
 • 4e  kwartaal 2021: gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast
 • 1e  kwartaal 2022: beroepstermijn bestemmingsplan: belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

7 december 2020
Zesde Memo over de bouwdynamiek van het dagelijks bestuur van Zuid aan de stadsdeelcommissie Zuid.

Geachte leden van de stadsdeelcommissie Zuid,
Graag informeren wij u over de voortgang bouwdynamiek in Zuid. Deze memo is een vervolg op de eerdere memo´s die u de afgelopen tijd heeft ontvangen.
Amsterdam groeit en blijft in toenemende mate aantrekkelijk om te wonen, werken en verblijven. Deze groei brengt helaas ook negatieve gevolgen met zich mee, waar bouwdynamiek er één van is.
De doelstelling van de aanpak bouwdynamiek, zoals in de bestuurlijke opdracht omschreven, is: “Het vinden van een nieuwe balans tussen enerzijds het vergroten van leef- en woonoppervlakte en het waarborgen van kwaliteit in de stad, en anderzijds het bestrijden van de negatieve gevolgen van bouwdynamiek.” Zie:

Adviezen Stadsdeelcommissie en Dagelijks Bestuur Zuid aan de gemeente over afwegingskader grondwaterneutrale kelders
Intern ambtelijk briefverkeer waaruit blijkt dat er toch wat begrip ontstaat voor de problematiek van private belangen van omwonenden die bij kelderbouw snel in het gedrang kunnen komen. Zie op blz. 2 onder het tweede punt. Relevante overwegingen t.b.v. op het moment lopende bezwaar- en beroepsprocedures. Zie:


1 december 2020
Voorbereidingsbesluit in voorbereiding

Het gaat allemaal wat langer duren eer er een bestemmingsplan Valeriusbuurt-Museumkwartier komt. Bovenstaande planning klopt dus niet meer. Vandaar dat het Stadsdeel alsnog het besluit heeft genomen om een voorbereidingsbesluit te gaan hanteren waar het voorheen geen trek in had. Begin 2021 komt een nieuwe planning:

‘Geachte leden van de stadsdeelcommissie Zuid,
Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Museumkwartier en de Valeriusbuurt. De planning voor dit bestemmingsplan loopt uit. Het DB wil de gemeenteraad daarom voorstellen om een voorbereidingsbesluit te nemen. In deze brief informeren wij u waarom de planning uitloopt en wat de consequenties zijn.’
Zie de brief van het ambtenarenapparaat aan de stadsdeelcommissie:

20 oktober 2020
Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-Zuid in coronastand
De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid is al enige tijd teruggeschakeld op een wat lagere versnelling. Het virus zit ons dwars. Gangbare vormen van overleg worden bemoeilijkt of gaan uiterst ongemakkelijk. Daarnaast is een aantal belangrijke dossiers onderweg, die tot recent al onze aandacht hadden. We verwachten dat veel van onze speerpunten daarin worden gehonoreerd.
We hebben afgesproken voorlopig pas op de plaats te maken, maar onmiddellijk weer paraat te zijn als dat nodig is. Dit gaat zeker duren tot het eind van dit jaar. De volgende activiteiten gaan door of staan op de rol:

 • De behandeling van schrijnende vragen van buurtgenoten over dreigende (ver)bouwoverlast naast hun deur. Henk Bakkerode gaat door met individuele advisering en ondersteuning. Hij is via de mail van deze website bereikbaar;
 • De website Bouwwoede Amsterdam blijft actief met het verstrekken van informatie over ontwikkelingen;
 • We zetten de contacten met de Oud-Zuid leden van de Stadsdeel Commissie voort. Zo ook de communicatie met het Kernteam Bouwdynamiek en waar nodig met leden van het stadsdeelbestuur;
 • Het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt wordt momenteel uitgewerkt aan de hand van de begin dit jaar vastgestelde uitgangspunten. Begin 2021 is het gereed voor bestuurlijke besluitvorming waarna het ter visie wordt gelegd. We zorgen ervoor dat we erbij zijn om het plan kritisch te bekijken, met name of de uitgangspunten goed tot hun recht komen. We hebben in dit verband ook contact met de Vereniging Buurtbelang Museumplein;
 • De procedure voor de erkenning van onze buurten als Rijksbeschermd Stadsgezicht is nog gaande. Het duurt onacceptabel lang. Het dossier ligt bij de wethouder Van Doorninck;
 • Er is een nota “Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders” uitgebracht en in behandeling. De Initiatiefgroep is samen met de collega’s in Oud-West betrokken bij verder overleg en uitwerking;
 • Binnenkort verschijnt de tweede druk van Rudolf Dekker’s boek “Roofbouw op Oud-Zuid”. Bijgewerkt met de recente ontwikkelingen;
 • Op onze agenda staat ook de problematiek rond de ”verkamering” die steeds nijpender wordt. Er groeit een sterke afschuw tegen de consequenties van het recent vernieuwde huisvestingsbeleid.

We roepen iedereen op signalen van bouwwoede aan ons door te geven!

Amsterdam, 20 oktober 2020,

De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid.

6 oktober 2020
Stadsdeel West start pilot met verbod op oude aggregaten (bericht AT5)
Als het aan stadsdeel West ligt, verdwijnen oude aggregaten uit het straatbeeld. Het stadsdeel start een pilot waarbij in een deel van West alleen moderne aggregaten mogen worden gebruikt.
De proef is een onderdeel van de Amsterdamse aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het een maatregel tegen het terugdringen van bouwoverlast in West. Vanaf 1 november wordt de pilot gestart in postcodegebied 1054, waar de Helmersbuurt, Vondelbuurt en Overtoomse Sluis onder vallen. 
Aannemers of bewoners die in dit gebied een aggregaat willen plaatsen bij verbouwingen, hebben daarvoor een objectvergunning nodig. De vergunning wordt alleen verstrekt als een aggregaat voldoet aan de nieuwe regels.
Volgens de gemeente stoten deze moderne aggregaten 100 procent minder fijnstof uit, ongeveer 40 procent minder stikstof en maken ze minder lawaai. Verouderde aggregaten mogen daar na 1 november niet meer worden neergezet, maar kunnen wel gebruikt worden in andere delen van de stad.
De pilot van stadsdeel West duurt een half jaar. Zodra het resultaat positief is, wordt bekeken of de maatregel ook in de rest van de stad kan worden ingevoerd.

Bouwwoede in de Johannes Verhulstraat, maandagochtend 28 september
Aan de Emmastraat kwam onlangs een stalen balk door de muur bij de buren naar binnen.

15 september 2020
De Groen Links-fractie van stadsdeel West heeft in de persoon van Anneke Veenhoff die hier al jaren mee bezig is, een zeer gedegen advies opgesteld, goed onderbouwd en met uitgebreide achtergrondinformatie over het fenomeen onderkelderen:
‘Door de centrale stad is het Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders opgesteld. De gemeente neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor het grondwater, de kwaliteit van de bodem. Dit advies ziet toe op het toevoegen van het maatschappelijke aspect van het realiseren van kelders aan het Afwegingskader’:

10 september 2020
Vanaf 10 september ligt gedurende 6 weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Oud-Wet 2018 1ste herziening:

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 25 augustus 2020 het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 1e herziening vrijgegeven voor terinzagelegging.

Plangebied

Het plangebied komt overeen met het plangebied van bestemmingsplan Oud West 2018 dat op 7 november 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad Amsterdam en wordt globaal begrensd door de Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt op een aantal onderdelen herzien. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel hecht veel waarde aan het belang van binnentuinen en tuinen. Oud-West is één van de dichtst bebouwde gebieden van Nederland. Het behoud van groene tuinen kan bijdragen aan het beperken van hittestress en het waterbergend vermogen bij hevige regenbuien versterken. Bovendien zijn de tuinen voor veel bewoners een belangrijke buitenruimte en rustoord binnen de bouwblokken.

De tuinen zijn waardevol voor de volksgezondheid, waterberging, cultuurhistorie en biodiversiteit. Vanwege een goed woon- en leefklimaat wil het bestuur dat de tuinen in Oud-West zo groen mogelijk blijven en zo goed mogelijk zijn voorbereid op klimaatveranderingen. Daarom heeft het stadsdeel een ontwerpbestemmingsplan gemaakt waarin vergunningvrij bouwen in het achtererfgebied wordt beperkt én een maximaal verhardingspercentage wordt voorgeschreven. Het gaat dus niet alleen om het tegengaan van bouwwerken maar ook van verharding en betegeling van tuinen.

Daarnaast bevat de herziening strengere bouwregels voor dakterrassen en balkons en worden daktoegangsopbouwen niet langer toegestaan. Deze strengere bouwregels zijn conform de uitvoeringsrichtlijnen voor kruimelafwijkingen die het DB van stadsdeel West op 21 januari 2020 heeft vastgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 1e herziening ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 10 september 2020 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 21 oktober 2020 ter inzage bij het Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Zie voor de openingstijden https://www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-west/

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 1e herziening met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 

Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.E2001BPSTD-OW01

8 september 2020
Op deze dag is de vergadering van stadsdeelcommissie-West.
Op de agenda staat ook de nota Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders.
Anneke Veenhof van Groen Links somt een aantal bespreekpunten op, zoals:

‘We zijn blij dat op pagina 1 van de brief de gemeente voor het eerst aangeeft dat zij zich verantwoordelijk voelt, naast haar zorgplicht in openbaar gebied, ook op particulier
terrein, ook al is zij daarvoor juridisch niet verantwoordelijk. Dit is een grote stap vooruit
omdat grondwater zich, zoals men schrijft, inderdaad niet houdt aan perceelsgrenzen.
Tot voor kort verwezen de verschillende verantwoordelijke instanties naar elkaar en
vooral ook naar de perceeleigenaar. Fijn dat hier nu erkenning voor is en heel goed dat
de wethouder deze handschoen oppakt.’
Zie verder:

3 september 2020
Inspraakprocedure Concept Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam.

Amsterdam kent een aantal gebieden met een delicate grondwatersituatie en de gemeente wil mogelijke negatieve gevolgen voor het grondwater door de bouw van kelders voorkomen. De grondwatergevoeligheid van de stad en de gevolgen van de klimaatverandering nopen tot publiekrechtelijke regulering van ondergrondse bouwwerken, ongeacht of dit in openbaar gebied of op particulier terrein is, omdat grondwater zich niet houdt aan perceelgrenzen. Zie : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-224328.html

14 juli 2020
Frank van der Hoek en Fike van der Burght, kernleden van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-West, geven middels een brief te kennen te gaan verhuizen vanwege de al jaren durende bouwoverlast waaraan ook de komende jaren geen einde lijkt te komen. De brief is gericht aan wethouder Van Doornick en stadsdeelbestuurder West Melanie van der Horst.  In het Parool is een verkorte versie gepubliceerd:

Amsterdam, 14 juli 2020

We willen jullie informeren over ons besluit om vanwege de overlast van de vele verbouwingen te verhuizen uit de Eerste Helmersstraat 105. Dat is voor ons een ingrijpend beslissing; we hebben een heel fijn huis en wonen al 25 jaar in de Helmersbuurt. We wilden hier graag oud worden. Waarom vertrekken we?

Zoals jullie weten worden de panden op de nrs. 99 en 101 door de nieuwe eigenaars onderkelderd en verbouwd. Dat zou 7-8 maanden kosten, maar het duurt al 18 maanden en het einde is nog niet in zicht. Er is 6 dagen in de week bouwlawaai, er staan 7 dagen containers voor de deur, cementmolens, bouwmaterialen, busjes en toiletten op de stoep, vracht- en kraanwagens versperren de straat (met en zonder TVM). Handhaver Rob Bos doet zijn best, maar krijgt het niet onder controle. Als we het zelf aandurven om er iets van te zeggen, krijgen we een scheldpartij over ons heen. Thuiswerken is vaak een crime.

6 juli 2020
Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam.
Brief van de wethouder Ruimtelijke Ordening aan het Dagelijks Bestuur (DB)van de stadsdelen om advies. De DB vraagt weer om advies van de stadsdeelcommissies (SDC). De SDC kan weer overleggen met onder andere de Initiatiefgroep.

Op 22 juni is het ‘Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam’ gepubliceerd. Een zeer uitgebreid ambtelijk verslag waarin allerlei aspecten aan bod komen:

1 juli 2020
Uitnodiging voor de ceremonie plaatsen Stolperstein voor Etty Hillesum vóór het huis aan de Gabriël Metsustraat 6. Tijd: vrijdag 3 juli, aanvang programma: 12.30:

29 juni 2020
Eindelijk begint de gemeente door te krijgen dat de diverse bouwactiviteiten coördinatie behoeven. Het gebiedsteam Oud-Zuid roept dan ook de bouwers op voor wat zij noemt een ‘bouwcoördinatieoverleg’ voor afspraken tussen bouwers en buren:

24 juni 2020
Vijfde memo van de Stadsdeel Commissie gebied Oud-Zuid over de aanpak bouwdynamiek, gericht aan het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid:

17 juni 2020
Huis waar Etty Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde voorlopig gered van de sloop. Dit nieuws heeft in alle landelijke dagbladen gestaan. Hier het NRC:

11 juni 2020
Vijfde memo van de Stadsdeelcommissie over de bouwwoede. Belangrijke punten: vertraging van de invoering van het bestemmingsplan Valeriusbuurt-Museumkwartier; beperking van de mogelijkheid aanbrengen extra daklaag.:

11 mei 2020
Advies Dagelijks Bestuur Zuid aan B&W over Rijksbeschermd Stadsgezicht.
Een fragment: ‘Naar aanleiding van de adviesvraag willen we aangeven dat Zuid adviseert over de aanwijzing van gebieden op het grondgebied van Zuid, over het gebied Vondelpark buurt, Concertgebouw buurt en de Pijp en hiermee dan ook geen advies geeft op de delen van West en Oost die op de kaart met deelgebied Oud Zuid zijn weergegeven.’
Voorts: ‘ Met de hierboven verwoorde vragen en randvoorwaarden adviseert het DB Zuid positief op de aanvraag tot aanwijzing tot beschermd stadsgezicht. We vragen u om de genoemde aspecten spoedig terug te koppelen en bij positieve uitkomsten de minister te vragen om het bedoelde gebied als rijksbeschermd stadsgezicht aan te wijzen’.

1 mei 2020
Een paginagroot artikel in de zaterdageditie van het NRC over de bouwwoede in Zuid en over de dreigende sloop van Gabriël Metsustraat 2-4-6 in het bijzonder: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/sloop-dreigt-voor-etty-hillesumpand-a3998206

29 april 2020
Minder mogelijkheden voor extra bouwlagen Museumkwartier en Valeriusbuurt.

Eigenaren van panden in het gebied waarvoor het bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt geldt, krijgen te maken met minder mogelijkheden om een extra laag op hun huis te zetten. Dit vloeit voort uit de “Uitvoeringsrichtlijnen extra bouwlagen Museumkwartier en Valeriusbuurt” die het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid  op 21 april 2020 heeft vastgesteld. https://www.amsterdam.nl/nieuws-oud-zuid/minder-mogelijkheden-extra-bouwlagen/

28 april 2020
Brief van de Initiatiefgroep Oud-Zuid aan de Wethouder Ruimtelijke Ordening en aan de leden van het DB Stadsdeel Zuid over de dreigende sloop van Gabriël Metsustyraat 2-4-6.

22 april 2020
Procedure Gabriël Metsustraat 2-4-6 voor gemeentelijk monument
.
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op 21 april besloten om een procedure op te starten tot het al dan niet aanwijzen van de panden Gabriël Metsustraat 2-4-6 als gemeentelijk monument. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Cuypers Genootschap. De reguliere termijnen van de behandeling zijn ingekort. Zie:

15 april 2020
Brief van de Initiatiefgroep Oud-Zuid aan de leden van de Stadscommissie en aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuid over de aanvraag Rijksbeschermd Stadsgezicht.

‘Geachte leden van het DB,
Recent kregen we van uw afdeling bestuurscontacten de brief die u ontving van de wethouder R.O., mevrouw Van Doorninck, over aanvraag voor aanwijzing tot rijksbeschermd stadsgezicht van onze buurten. Het onderwerp behoort al langer tot de belangrijke speerpunten van de Initiatiefgroep Oud Zuid. Uw voorzitter weet van het belang dat wij en de buurtbewoners aan deze status toekennen. In ons jongste gesprek met hem, dd. 11 maart jl., kwam het weer aan de orde. Hij deelde ons ongeduld over de trage gang van zaken. Het was toen een klein jaar geleden dat uw DB er bij de wethouder op aandrong de erkenning tot beschermd stadsgezicht (opnieuw) onder de aandacht te nemen (brief 18 december 2018). ‘ Zie verder:

15 april 2020
Een ingezonden brief in de Volkskrant
‘De sloop van het huis waar Etty Hillesum, voordat zij naar Auschwitz werd gedeporteerd, Het Verstoorde Leven schreef, zal blijk geven van een schokkende veronachtzaming van cultureel erfgoed. Het zal een belediging zijn voor het levend houden van sterke, zeldzame vrouwelijke stemmen uit de tijd waarin Hillesum leefde. Als men dit laat gebeuren, zou dat voor de cultuur van Nederland en de rest van de wereld, net zoiets zijn als het verwoesten van een huis van Vincent van Gogh of Jeroen Bosch.
In de jaren negentig nam ik haar boek An interrupted life ­tijdens tournees mee in mijn vioolkist. Tijdens een concert in het Concertgebouw, waar we Different Trains van Steve Reich uitvoerden, voelde ik haar aanwezigheid op het podium. Zoiets had ik nooit eerder ervaren. Weer terug op mijn hotel­kamer, bladerde ik door haar boek en zag haar Amsterdamse adres op de achterflap staan.
Ik zal nooit vergeten dat ik de volgende ochtend naar haar huis liep en zo blij was met de plaquette op de muur die haar en haar werk memoreerde. Etty’s ontdekking dat je innerlijke ruimte kan groeien en er licht is als de mogelijkheden in de buitenwereld steeds kleiner en restrictiever worden, is ook nu van grote waarde. Ze blijft voor mij een baken. We zouden plekken als deze, waar grote menselijke prestaties zijn geleverd, niet moeten vernielen, maar bewaren.
David Harrington, oprichter en artistiek directeur Kronos Quartet, San Francisco

10 april 2020

Grote commotie over plannen om een pand aan de Gabriël Metsusstraat te slopen.
‘Boven het statige huis waar Etty Hillesum haar indrukwekkende oorlogsdagboeken schreef, hangt een onbarmhartige sloopkogel. Eigenaar en vastgoedmagnaat Ronald Egger wil het schuin tegenover het Concertgebouw gelegen pand platgooien. Uit het puin moeten zes luxe appartementen verrijzen, plus een privégalerie. De aanvraag voor een sloopvergunning ligt op het Amsterdamse stadsdeel Zuid te wachten op een reactie. Tegenover de macht en hebzucht van het grote geld zijn zachte krachten opgestaan.’ (Volkskrant, 9 april 2020).https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/sloopkogel-hangt-boven-het-huis-waar-etty-hillesum-haar-indrukwekkende-oorlogsdagboek-schreef~bd3415c18/.

Gabriël Metsustraat 2-4-6

Buurtgenoot Marita Mathijsen schreef dit op haar blog:
‘Het virus dat sinds februari 2020 kwetsbare ouderen sloopt, waart al veel langer in een andere vorm rond in Amsterdam. Daar sloopt het kwetsbare oudere panden. Het is bijna onvoorstelbaar waarvoor in met name Amsterdam-Zuid zonder enig pardon vergunningen verleend worden voor sloop, onderkeldering (met onomkeerbare gevolgen voor de waterstand), extra lagen bovenop bestaande gebouwen. Voor interne sloop is niet eens een vergunning nodig.’
En: ‘Nu wordt ook het pand op de Gabriël Metsustraat 6 bedreigd. Hier woonde van 1937 tot 1943 Etty Hillesum en hier schreef ze haar aangrijpende, wereldberoemd geworden dagboek. Van hieruit kwam ze via Westerbork terecht in Auschwitz, waar ze vermoord werd, 29 jaar oud.  Dit alleen al zou voldoende moeten zijn om het pand te behouden.’
https://maritamathijsen.wordpress.com/2020/04/11/sloop-van-monumentaal-pand-waarin-etty-hillesum-tot-1943-schreef-en-leed/

Teken de petitie tegen de sloop. Ga naar: https://petities.nl/petitions/stop-sloopplannen-etty-hillesum-s-panden-aan-het-museumplein?locale=nl

8 april 2020
Schrijven van de Erfgoedvereniging Heemschut, gericht aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid over de geplande sloop van Gabriël Metsustraat 2, 4 en 6:

2 april 2020
Invoering Omgevingswet uitgesteld.
De invoering van de Omgevingswet loopt wederom vertraging op. Minister van Milieu en Wonen, Van Veldhoven, blaast de invoering op 1 januari 2021 af vanwege de aandacht die de bestrijding van het coronavirus opslokt. De aanpak van het kabinet zou te ‘diep ingrijpen’ op het dagelijks leven om het project door te zetten.

29 maart 2020
Tot en met 1 april 2020 kon een mening worden gegeven over het voorstel om een Hemelwaterverordening in de gemeente Amsterdam vast te stellen. Dat is een verordening die regelt dat voor nieuwbouw in de stad een verplichting komt een voorziening te maken voor de opvang en het verwerken van regenwater op het eigen perceel. De reden hiervoor is dat klimaat verandert en dat in de toekomst steeds vaker zwaardere buien kunnen vallen. Hierdoor kan overlast en schade ontstaan, doordat straten, kelders, woningen en gebouwen onderlopen. Fike van der Burght heeft namens de Initiatiefgroepen Stop de bouwwoede oud-West en oud-Zuid een zienswijze ingediend:

27 maart 2020
Een bericht van de gemeente:
‘De gemeente Amsterdam gaat het bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt uit 2011 actualiseren. De actualisatie is onderdeel van de bredere aanpak bouwdynamiek. In het kader van deze aanpak zijn 19 maatregelen geformuleerd om de negatieve gevolgen van de bouwdynamiek in populaire vooroorlogse wijken in te perken. Eén van de maatregelen is het opstellen van meer conserverende bestemmingsplannen.’
Zie Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18632.html

19 maart 2020
is een hoorzitting gepland over de vergunde verbouwplannen aan de Van Eeghenstraat. Het coronavirus heeft echter roet in het eten gegooid, de zitting is tot nader order uitgesteld.

17 maart 2020
Een ontwikkeling rondom de aanvraag rijksbeschermd stadsgezicht.
Een schrijven van het kernteam bouwdynamiek aan het dagelijks bestuur van de stadsdelen Oost, West en Zuid. Doel: het kunnen komen tot een ‘gedragen’ aanvraag bij het Rijk.

27 februari 2020
Ook het NRC besteedt pakt groot uit over de verbouwplannen aan de Van Eeghenstraat:

21 februari 2020
Een item in het AT5-nieuws over de vergunde verbouwplannen van Van Eeghenstraat 94-96-98. Bewoners van de Vondelparkbuurt maken zich grote zorgen. Als het aan de eigenaar van het pand ligt moeten er straks in plaats van vijftig ongeveer tweehonderd werknemers in kunnen. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage.  https://www.at5.nl/artikelen/200210/bewoners-vondelparkbuurt-klaar-met-verbouwingen-diepe-ellende

Van Eeghenstraat 94-96-98

6 februari 2020
Een zeer degelijke nota van de Initiatiefgroep Stop de Bouwwoede Oud-West over de schadelijke aspecten van kelderbouw:

23 januari 2020
Gemeentelijk verslag van de inloopbijeenkomst die op 23 januari in het Concertgebouw werd gehouden over het bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt:

9 januari 2020
Telegraaf en Parool besteden de nodige aandacht aan de uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan:

7 januari 2020
Concept nota van uitgangspunten Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021
Het Dagelijks Bestuur heeft op dinsdag 7 januari 2020 ingestemd met de concept nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021. Hierbij biedt het DB u de conceptnota van uitgangspunten inclusief bijlagen aan en stelt u in de gelegenheid om een advies uit te brengen over de concept. Het DB stelt voor om de voorgestelde uitgangspunten te bespreken in de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie. Deze vindt plaats op 15 januari 2020. Indien u een advies wilt uitbrengen, dan ontvangen wij uw advies graag uiterlijk 31 januari 2020.

20 december 2019
Gemeente Amsterdam – Voornemen voorbereiding eerste herziening bestemmingsplan Oud-West

Het bestemmingsplan beoogt te voorzien in een juridisch planologisch kader waarmee het vergunningvrijbouwen in het achtererfgebied niet langer mogelijk is. Vanwege een goed woon- en leefklimaat van de bewoners is het wenselijk dat tuinen zo open mogelijk blijven en bouwwerken (aanbouwen en vrijstaande bouwwerken) niet langer zonder vergunning en onvoorwaardelijk mogelijk zijn.
Groot nieuws in de strijd voor groene binnentuinen. Ook is het voornemen om de zogeheten dakopbouwen, bouwsels die toegang geven dat een dakterras, te gaan verbieden. Zie:

Eev volgebouwde binnentuin in de Stadionbuurt

Reactie Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-West op tweede voortgangsrapportage Bouwdynamiek , gericht aan de leden van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening die op 11 december bijeen komt.    

Geacht raadslid, Commissielid RO,                                                                                            Aanstaande woensdag 11 december bespreekt u de voortgangsrapportage Bouwdynamiek. Wij zijn als actieve bewoners helaas niet betrokken geweest bij de opstelling van de rapportage. Daarom sturen wij u hierbij onze opmerkingen op hoofdlijnen. Zie:

4 december 2019
Amsterdam-Zuid zoekt meerdere bouwinspecteurs

Via via kreeg de initiatiefgroep een vacature-advertentie toegespeeld. Uit de advertentie is op te maken hoe het gemeente-apparaat is georganiseerd en er staat een taakomschrijving in. Zie:

4 december 2019
Gemeente Amsterdam – Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud West 2018 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan – Amsterdam
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: ‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 7 november 2019 het bestemmingsplan Oud West 2018 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.’ Zie verder: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66635.html

24 november 2019
Kelderenquête

Anneke Veenhoff, fractievoorzitter van Groen Links Amsterdam West, heeft een enquête georganiseerd rondom verkeldering:
‘Het onderzoek is een ​inventarisatie​: om erachter te komen wat er is gebeurd bij mensen waar een kelder is gebouwd in hun directe omgeving. Hoeveel en welke overlast hebben mensen ervaren, welke schade is geleden, hoe ging de afhandeling van de schade etc. De enquête is door 53 mensen ingevuld, afkomstig uit Oud-West, de Baarsjes, Bos en Lommer, Westerpark, maar ook uit Oost en Centrum. De enquête ging van start op 4 oktober en deze resultaten zijn gebaseerd op de stand van 13 november 2019.’ Zie:

21 november 2019
Eindelijk een bericht vanuit de gemeente over het aanwijzen van Oud-Zuid tot ‘rijksbeschermd stadsgezicht’. Alleen al aan de aankondiging kan men de stroperigheid van het proces aflezen: ‘Op verzoek van bewoners en de stadsdeelcommissie heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur van Zuid, op 18 december 2018 met een schrijven aan de wethouder, gevraagd om een extra maatregel op te nemen. De maatregel betreft het onderzoeken van de mogelijkheid tot het aanwijzen van wijken tot rijks beschermd stadsgezicht. Hierbij ontvangt u ter informatie de reactie van de wethouder dd 19 november 2019 en de brief van het dagelijks bestuur dd 18 december 2018.’ Op deze manier gaat het nog jaren duren. De status van rijksbeschermd stadsgezicht geeft een argument om optoppingen niet toe te staan, vandaar dat de Initiatiefgroep dit wil. Zie:

Plan-Zuid is rijksbeschermd stadsgezicht. Toch twee dakopbouwen Jasonstraat hoek vtvSerooskerkenweg

18 november 2019
Brief van Melanie van der Horst, stadsdeelvoorzitter West, aan de leden van de stadsdeelcommissie
over de tussenevaluatie.
‘Leden van de Stadsdeelcommissie West,
Voor de vergadering van morgenavond 19 november staat de tussenevaluatie en vervolgopdracht Bouwdynamiek geagendeerd. Deze evaluatie is reeds op 28 oktober jl. besproken in het BuurtLAB en op 13 november jl. tijdens een bewonersbijeenkomst. Hieronder licht ik graag toe welke uitkomsten daarvan ik toe wil voegen aan de herijkte opdracht.’ Zie:

14 november 2019
Een tussenevaluatie van stadsdeel West over wat consequent genoemd wordt de bouwdynamiek:

13 november 2019
Bewonersbijeenkomst over de aanpak van bouwoverlast in Amsterdam-West, georganiseerd door Stadsdeel West. Zie: Bewonersbijeenkomst over de aanpak van bouwoverlast in West

14 november 2019
Een schrijven van stadsdeel Zuid:
‘Namens het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ontvangt u hierbij ter informatie de memo met bijlagen die vandaag verstuurd is aan de stadsdeelcommissie Zuid waarmee het dagelijks bestuur de stadsdeelcommissie informeert over de voortgang op het onderwerp bouwdynamiek in Zuid’.
Voorts de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt. Zie voor deze memo en de nota:

12 november 2019
Van de verdiepingssessie over het komende bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt, 29 oktober in het Concertgebouw, is door het stadsdeel een verslag gemaakt. Zie:

10 november 2019
Tussenbalans Bouwwoede

Leen Keizer, voorzitter van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid, heeft een artikel geschreven voor de Wijkkrant. Een tussenbalans.
‘Het is weer hoog tijd om de ellende van de voortdurende bouwactiviteiten onder de aandacht te brengen. Door omvang en hinder zorgen die er zelf ook voor dat ze niet over het hoofd kunnen worden gezien. Te midden van alle rumoer en lawaai is de geheimzinnige stilte op de bouwplaats van De Valerius bijna een verademing; niet mooi maar weldadig rustig’. Zie verder:

7 november 2019
is de Gemeenteraad bij elkaar geweest.
Agendapunt 51 was het vaststellen van het bestemmingsplan Oud-West. Zie: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/684466/RAAD%2007-11-2019

30 oktober 2019
Behandeling door de Raadscommissie van het nieuwe bestemmingsplan Oud-West. Zie:

Anneke Veenhoff, fractieleider van Groen Links in West, heeft een uitgebreide toelichting geschreven over dit nieuwe bestemmingsplan, mede in samenhang met het nieuwe kruimelbeleid. Zie:

29 oktober 2019
Eisen bij verlening vergunning onderkeldering aangescherpt

De eisen die de gemeente stelt bij het verlenen van een vergunning tot onderkeldering zijn wat aangescherpt. Dat is tenminste op te maken uit een uitspraak van de bezwaar-
commissie over onderkelderingen aan de Valeriusstraat. Zich beroepend op het rapport van Waternet en het Ingenieursbureau Amsterdam van 13 maart dit jaar worden de volgende nadere eisen aan de uitvoering van de vergunning gesteld:

29 oktober 2019
Een ‘verdiepingssessie’ is gehouden in het Concertgebouw. Vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en ontwikkelaars gingen met elkaar en met de gemeente in gesprek over hun wensen voor het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt. Werd door stadsdeel Zuid georganiseerd.
Klik voor uitnodiging en programma op de menubalk op ‘juridische zaken’ en vervolgens ‘bestemmingsplan’. Een verslag is in de maak.

15 oktober 2019
Veel bewoners van Oud Zuid worden overvallen door bouwplannen van hun buren of een projectontwikkelaar, waarbij ze nogal eens het akelige gevoel krijgen dat de gemeente/het stadsdeel wel erg gemakkelijk een vergunning verleent en aan bezwaren van derden en aan risico’s voorbij wandelt. Omdat er zoveel buurtbewoners te maken krijgen met dit soort ontwikkelingen, wordt aan leden van de Initiatiefgroepen Bouwwoede Oud-Zuid en Oud-West regelmatig gevraagd om de gang van zaken rond de zogeheten ‘bezwaarcommissie’ eens te beschrijven en op de website te publiceren. Zie bij menu onder ‘Juridische Zaken’.

5 oktober 2019
Anneke Veenhoff , lid van de Stadsdeelcommissie Oud West/de Baarsjes voor Groen Links, heeft een enquête gemaakt om te weten te komen hoeveel last en problemen omwonenden hebben bij kelderbouw. Zie: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=v57yq3bl0y.

17 september 2019
Bijeenkomst van het Buurtlab Oud West.
Zitting hebben ambtenaren en bewoners. Centraal thema: de bouwwoede.
Deze keer: Grondwaterneutraliteit bij kelderaanleg. Zie:

12 september 2019
Stadsdeel Zuid maakt haar planning bekend naar het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt. Streven is vóór 2021 klaar te zijn. Zie menu onder ‘juridische zaken’.

Plangebied Museumkwartier-Valeriusbuurt

3 september 2019
Speerpunten van de Initiatiefgroep Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt
Het Museumkwartier en de Valeriusbuurt krijgen een nieuw bestemmingsplan. Er worden door het Stadsdeel gesprekken georganiseerd met  bewonersorganisaties, winkeliers- en ondernemersverenigingen, ontwikkelaars en culturele instellingen. De verwachting is dat het bestemmingsplan pas over ruim twee jaar gereed is. De Initiatiefgroep heeft de volgende speerpunten opgesteld waarmee zij de onderhandelingen in gaat, een samenballing van bijna twee jaar actievoeren. Lees dit stuk!

8 augustus 2019
Een redactioneel artikel over de zogeheten ‘optoppingen’. Steeds vaker wordt de aanvraag voor bijvoorbeeld de uitbreiding van de zolder geweigerd door Stadsdeel Zuid. Zie bij menu onder ‘juridische zaken’.

4 augustus 2019
Een brandbrief uit de van Eeghenstraat:
HELP MEE EN RED DE VAN EEGHENSTRAAT!!!
Beste medebewoners, een megalomaan verbouwingsplan bedreigt het karakter van onze straat. Al of niet toevallig werd de vergunning ervoor (OLO-nummer 4066045) afgegeven op 12 juli, de dag voordat het voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan voor deze buurt van kracht werd (en deze vergunning niet meer afgegeven had kunnen worden).

van Eeghenstraat 92-94-96

31 juli 2019
Het mag dan vakantietijd zijn, de Van Eeghenstraat staat vol steigers en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Zelfs voor totale sloop wordt niet terug gedeinsd:

Aanvraag omgevingsvergunning Van Eeghenstraat 70 en 72
Stadsdeel Zuid – 31 juli 2019

Van Eeghenstraat 70 en 72, 1071 GK: voor het, na sloop van de gebouwen Van Eeghenstraat 70 en 72 vrij komend terrein, oprichten van een woongebouw met zes appartementen en een ondergrondse parkeergarage, ingekomen d.d. 20 juni 2019. OLO-nummer 4491235.

Rechterpand is nummer 70, middenpand 72.

13 juli 2019    Voorbereidingdbesluit
De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 12 juli 2019 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied dat het Vondelpark en het noordelijk deel van de Willemsparkbuurt omvat. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de stadsdeelgrens tussen West en Zuid; aan westzijde door de Amstelveenseweg, aan de zuidzijde door de Koninginneweg, Van Eeghenstraat en Vossiusstraat en aan de oostzijde door de Stadhouderskade.
Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 13 juli 2019 en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen

11 juli 2019
Memo Bouwdynamiek, afkomstig van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid en gericht aan de Stadsdeelcommissie-zuid (SDC). Stand van zaken zoals het DB dat ziet tav het kruimelbeleid, bestemmingsplannen en onderkeldering:

10 juli 2019
Motie van de gemeenteraadsleden Van Renssen, Bakker, De Heer en Kat inzake ongewenste effecten van onderkeldering:

Met rode stip: tijdens de onderkeldering doorboort een balk van de buren de mandelige muur.

7juli 2019
Notitie van de IG-Oudwestleden Frans van der Hoek en Fike van der Burght over hoe momenteel gedacht, geschreven en beslist wordt over de aanleg van kelderbakken. Zij pleiten gezien de in alle opzichten onduidelijkheid voor een bouwstop.

Lees ook het huiveringwekkende relaas van een bewoner aan de Eerste Helmerstraat, te vinden op de menubalk onder ‘visie’.

3 juli 2019
Reactie van de initiatiefgroepen Oud-West en Oud-Zuid op de komende Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Het betreft de agendapunten 24 en 25. Op basis van deze reactie zal op 3 juli worden ingesproken.
.24. Kennisnemen van bestuurlijke reactie college op het onderzoeksrapport “Grondwatereffecten van onderkeldering in Amsterdam”, modelstudie vier deelgebieden Nr. BD2019-005385.
· 25. Kennisnemen van de bestuursopdracht Aanpak Bouwdynamiek Nr. BD2019-005383

2 juli 2019
Vaststelling door Stadsdeel Zuid van de nota ‘Beleidsregels Afwijkingen Omgevingsvergunning’. Zie voor de Nota, de ingediende zienswijzen, de reactie op die zienswijzen en een toelichting onder de menubalk ‘juridische zaken’.

Kruimelgeval Balkon

2 juli 2019
Vergaderde de Stadsdeelcommissie-West (SDC-West) met als belangrijke agendapunten: Bewoners aan het woord, aanpassen uitvoeringsrichtlijnen Kruimelgevallen, toepassingsrichtlijn Voorbereidingsbesluit Oud-West.
Zie voor de agenda:
https://west.notubiz.nl/bijeenkomst/564545/Stadsdeelcommissie West 02-07-20199

https://west.notubiz.nl/bijeenkomst/564545/Stadsdeelcommissie%20West%20%20%20%20%20%20%20%20%2002-07-2019
Live-weergave te zien van 0.37 tot 2.38 uur van de vergadering.

Van alles over de ‘kruimelgevallen’ in Oud-West. Heel leerzaam: het beleid aangaande elk type kruimelgeval (kelder, balkon, terras, etc.,) wordt vergeleken met het beleid in Zuid en Oost:

In West is een zogeheten ‘Voorbereidingsbesluit’ genomen als voorschot op het nieuwe bestemmingsplan. Doel van dit besluit is om verbouwingen nu al te verhinderen die in het nieuwe plan niet worden toegestaan. Hier volgen de richtlijnen van dit besluit:

Persbericht van de Initiatiefgroepen van Oud-West en Oud-Zuid als reactie op de huidige ontwikkelingen in de politiek:

Help, de burger verzuipt
Amsterdam 28 juni 2019 – Stadsdeel Amsterdam West staat op het punt maatregelen te nemen ‘om de bouwdynamiek te beteugelen’. Maar volgens bewoners wordt de bouwlobby hierdoor nog steeds te veel ruimte gegeven. Bovendien zijn de grootschalig gevolgen van de klimaateffecten op de bouwwoede onvoldoende onderzocht. Het water staat de burger aan de lippen terwijl de binnentuinen verzuipen. Lees meer:

14 juni 2019
Overzicht van van rechtswege verleende vergunningen in 2018 in de gemeente, uitgesplitst per stadsdeel. Hieruit blijkt dat percentagegewijs Zuid de kroon spant met West als goede tweede.

11 juni 2019
Bestuurlijke reactie, gericht aan de leden van de gemeenteraad, op het onderzoek ‘Grondwatereffecten van onderkeldering in Amsterdam’ van 13 maart.

29 mei 2019
Bestuursopdracht Aanpak Bouwdynamiek.
Is opgesteld door het zogeheten ‘kernteam aanpak bouwdynamiek’, een clubje ambtenaren, tezamen met de wethouder Ruimtelijke Ordening. Het is een zeer uitgebreide samenvatting van de ver- en ontwikkelingen rondom de bouwdynamiek, gezien vanuit de gemeente met als doel een bestuurlijk kader te creëren om eea aan te pakken.

16 mei 2019
Bij het aantreden van het nieuwe waterschapsbestuur AGV (Amstel, Gooi en Vechtstreek) heeft bewoner Pim Vermeulen ingesproken om aandacht te vragen voor de waterproblemen als gevolg van de bouwwoede. Hierbij het persbericht en de inspraak. Zie ook bij ‘publicaties’.

7 mei 2019
Ook in gebied Plan Zuid laten inwoners van zich horen. Hier een zeer degelijke en uitgebreide zienswijze op de conceptnota. De nota is mede-ondertekend door een tiental personen.

6 mei 2019
Dat verzet kan lonen laat het relaas zien van een buurtbewoner. Zie onder het kopje Juridische Zaken, A2-beleid: ‘Verzet loont’.

Onderkeldering in de Lomanstraat. Goed voorbeeld doet volgen.

29 april 2019
Bijdrage van de Initiatiefgroep Oud Zuid aan de bestuursopdracht van het Bestuurlijk Team Bouwdynamiek. Dit team bestaat uit Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck en twee stadsdeelvoorzitters: Melanie van der Horst van stadsdeel West en Sebastiaan Capel van stadsdeel Zuid.

De conceptnota A2-beleid wordt door veel inwoners aangegrepen om hun visie te geven op wat er allemaal speelt. Hier een opvallend evenwichtige zienswijze, die uitgaat van een viertal basisprincipes:
1. vergroening en verduurzaming; 2. beperken van bouwoverlast ;
3. verbeteren van de balans in belangen: eigenaren (meer vierkante meters!) versus de omgeving (leefbaarheid; welstand; lichtinval, etc.);
4. leefbaarheid voor bewoners en gebruikers van de stad wat betreft toegestaan gebruik van bouwwerken. Zie:

In Plan-Zuid, hier Donarstraat 5, wordt opgetopt aan de achterzijde. Mogelijk, omdat het beschermd stadsgezicht alleen geldt voor de voorkant.


Een vlammende zienswijze op de conceptnota ‘Naar een nieuw A2-beleid’ wordt ingediend door Albert Dirkzwager, medeondertekend door 50 buurtbewoners:

18 april 2019
De Stadsdeelcommissie wil duidelijk laten zien dat zij begaan is met de burgers en zich intensief met de bouwdynamiek bezig houdt. Dat heeft tot de volgende productie geleid:

Ook 27 november 2018 verscheen er een memo van de SDC:

Door velen wordt geconcludeerd, dat de Stadsdeelcommissie géén krachtig standpunt inneemt, in ieder geval níet duidelijk de kant van de burger kiest tegen het verdienmodel van de vastgoedcowboys.

Dakterras aan de Sloterkade. Zat Welstand bij de aanvraag te slapen?, vraag je je af.

27 maart 2019
Vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Agendapunten 20 en 21 handelden over de bouwwoede in Zuid en West.
Onder andere Leen Keizer van de Initiatiefgroep Oud-Zuid en Frans van der Hoek van Initiatiefgroep Oud-West hebben ingesproken.

26 maart 2019
Reactie van de Initiatiefgroep Oud Zuid op het concept beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid.
De conclusie is dat het voorgestelde nieuwe beleid slechts van zeer beperkte invloed is op de bouwwoede.

22 maart 2019 
Beantwoording door B&W van schriftelijke vragen van VVD-gemeenteraadslid Néhmé inzake de bouwwoede in stadsdeel Zuid.

22 maart 2019
Raadsadres van Albert Dirkzwager, woonachtig aan de van Breestraat. Het raadsadres is medeondertekend door 50 buurtbewoners.

50 bewoners uit Zuid (Van Breestraat, Willemsparkweg, Obrechtstraat, Johannes Verhulststraat en Valeriusstraat) hebben een Raadsadres gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. De bewoners willen hun verontrusting uitspreken over de teleurstellende bestuurlijke aanpak van de Bouwwoede in Oud-Zuid.  Het Raadsadres moet worden beschouwd als aanvulling op en ondersteuning van de initiatieven en geschriften van de Initiatiefgroep Stop de Bouwwoede  in Zuid c.s. :


19 maart 2019: Belangrijk bericht Stadsdeel Zuid over haar A2-beleid:

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft vandaag de conceptnota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ met een toelichting op de verschillen in de indeling van de beleidsregels in de huidige nota en de nieuwe nota rondgestuurd. Vanaf 27 maart wordt deze nota ‘ter visie gelegd’ gedurende zes weken. Eenieder kan zijn zienswijze er op geven, waarna het, met mogelijke aanpassingen, beleid wordt.
Zie op de menu-balk: juridische zaken, A2-beleid.

Eveneens deze maand hebben de Initiatiefgroepen Oud-Zuid en Oud-West een raadsadres gestuurd naar de gemeenteraad Amsterdam, welke een reactie is op de brief ‘Bestuurlijke Aanpak Bouwdynamiek’ van het Stadsdeel dd 13 februari 2019.

17 maart 2019
Stadsdeel Zuid lijkt haar beleid ten aanzien van het kruimelgeval ‘optoppingen’ te hebben gewijzigd. Klik onder ‘Publicaties’ de toets Ärtikelen’ en lees publicatie van de initiatiefgroep.

13 maart 2019
Waternet en de gemeente Amsterdam hebben op 13 maart een rapport laten verschijnen over het ‘grondwatereffect onderkeldering in Amsterdam’. Uit dit rapport blijkt dat onderkeldering helemaal niet zo onschuldig is. Zie menu bij ‘visie’.