Eerste Hulp Bij Omgevingsvergunningen (EHBO)

Het bestemmingsplan (BP) Valeriusbuurt-Museumkwartier is vastgesteld. De Initiatiefgroep Bouwwoede o.l.v. Leen Keizer beschouwt haar taken als afgerond en heeft zich opgeheven. Vier leden van de groep zijn doorgegaan met hun informatie- en advieswerk voor bewoners. Het gebeurt regelmatig dat wijkbewoners overvallen worden door bouwprojecten in hun directe omgeving, die grote gevolgen voor de eigen woonsituatie en hun woon- en leefklimaat (kunnen) hebben. Voor veel mensen is dan niet direct duidelijk welke regels daarbij gelden, wat ze daar eventueel tegen kunnen doen en waar ze informatie en advies kunnen krijgen. De gemeente/ het stadsdeel schiet daarin duidelijk tekort. Het mailadres is info.bouwwoede@gmail.com

Er is ook behoefte aan kennis en informatie over het geldende BP, het beschermd stadsgezicht en welstandsaspecten. Ook daarin voorziet dit steunpunt. Verder levert de website een schat aan informatie over bouwaspecten en -processen. Gestreefd wordt op een vraag of een verzoek binnen 2 dagen te reageren.

16 april 2024
Initiatiefvoorstel van GroenLinks en de SP

Initiatiefvoorstel van Remine Alberts (SP) en Nienke van Renssen (GroenLinks) voor de gemeenteraadsvergadering van 24 april, getiteld: ‘De buurt telt mee’.

Samenvatting van het voorstel:
1.Dat de gemeente naast de omwonenden moet gaan staan: het belang van de omgeving en de buurt dient te worden afgewogen tegen het belang van de individuele aanvrager. Het gaat erom dat alle gevolgen in beeld zijn gebracht en de gemeente een zelfstandige en onafhankelijke afweging maakt;
2. Dat alle stadsdelen dezelfde werkwijze hanteren bij vergunningverlening;
3. De Omgevingswet maximaal te benutten om de buurt te betrekken;
4. Een bouwbord te plaatsen bij de aanvraag van een vergunning;
5. Het voorzorgprincipe toe te passen door;
– 5a te onderzoeken of het burenrecht het bouwplan toestaat: van de aanvrager van te voren een onderzoek te verlangen of het burenrecht niet geschonden wordt;
– 5b vooraf te toetsen of een omzettingsvergunning of andere Huisvestingsvergunning nodig is;
6. De bewijslast voor oorzaak van de schade om te draaien;
7. Dat de gemeente overgaat van ‘Ja, mits’ naar ‘Nee, tenzij’;
8. Toezicht en handhaving tijdens de bouw te intensiveren;
9. Bij een drastische verbouwing hogere leges toe te passen;
10. Het 40/40/20-principe (40% sociaal. 40%middenhuur, 20% dure huur en koop) toe te passen bij een verbouwing.

Zie voor het volledige initiatiefvoorstel:

13 februari 2024
Beroep bij de Raad van State over het bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt

Op 13 februari jl. was het zover: eindelijk werd het beroep over het bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt behandeld door de Raad van State. Wij konden als EHBO-groep in het verlengde van de Initiatiefgroep Stop de Bouwwoede aansluiten bij de Vereniging Buurtbelang Museumkwartier (VBM). Dat was fijn en scheelt bovendien in de kosten.

Wijziging zonder inspraak
Wij hadden grote bezwaren bij een bepaalde regel voor ondergeschikte bouwwerken die pas later in het bestemmingsplan was opgenomen nadat de termijn voor een zienswijze verstreken was. Het gaat hier om de regel 45.1a sub 7 die luidt: ‘het bevoegd gezag kan in afwijking van de regels van dit plan een omgevingsvergunning verlenen voor……het overschrijden van bouwvlak-, aanduidings- en bestemmingsgrenzen met ten hoogste 2 meter ten behoeve van erkers, serres, uitkragingen, bordessen ……’
Wij vonden dat nogal fors want wat kan dat betekenen in onze mooie buurt met fraaie gevels en ornamenten? Een buurt die bovendien is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het verweer van de gemeente was dat het een standaardbepaling is voor ondergeschikte bouwwerken en zei dat die regel niet vanzelfsprekend toegepast hoeft te worden. Wij hebben de jurisprudentie voor ondergeschikte bouwwerken bestudeerd en daar zaten geen balkons, erkers of serres bij. Let wel: in het zogeheten kruimelbeleid of A2- beleid, mag een nieuw balkon bijvoorbeeld maar 1,25 m diep zijn.

Sloopvergunning vereist
Verder was ook het al genoemde gemeentelijk beschermd stadsgezicht aan de orde. In onze eerdere zienswijze en later beroepschrift vroegen wij ons af waarom in het bestemmingsplan niet vooruitgelopen kon worden op de aanstaande aanwijzing van het gemeentelijk beschermd stadsgezicht voor de Museumkwartier-Valeriusbuurt. Dat is belangrijk want met een beschermd stadsgezicht kunnen panden alleen gesloopt worden met een sloopvergunning (zie Van Eeghenstraat het Postcodeloterijpand). Nu dit niet in het bestemmingsplan was opgenomen, was dit punt voor ons onduidelijk. Uit de zitting bleek dat met de aanwijzing door de gemeenteraad (eind 2022) een sloopvergunning vereist is.

Museumplein als evenementenlocatie
Een belangrijk onderdeel van het beroep ging over de vele evenementen op het Museumplein die behalve zorgen voor veel overlast voor de omwonenden ook een beperking van de recreatieve mogelijkheden van het plein betekenen. De VBM was al enige tijd in overleg met de gemeente over beperking van deze vaak commerciële evenementen maar helaas kon (of wilde) de gemeente de uitslag hiervan niet in het bestemmingsplan opnemen. Hoe de zaak afloopt, zal over enige tijd blijken als de De Raad van State uitspraak hierover doet. Wordt vervolgd.

17 januari 2024
Per 1 januari is er een nieuwe Omgevingswet
Na vijf maal uitstel is de Omgevingswet per 1 januari 2024 ingegaan. Deze wet bundelt (delen van) 26 wetten voor ruimtelijke ordening, bouwen en milieu. Ook meer dan honderd maatregelen van bestuur zijn gereduceerd tot vier. Het hele proces is niet over rozen gegaan, met name in verband met de ICT die niet op orde was.

In december jl. aarzelde de Eerste Kamer nog de wet per 1 januari in te laten gaan maar minister De Jonge heeft kunnen overtuigen dat de wet er nu eindelijk moest komen en dat verder uitstel niet raadzaam was.

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de wet maar we willen u toch, onder enig voorbehoud, wat hierover meedelen. U kunt natuurlijk ook zelf één en ander googelen. Zie bijvoorbeeld  Home | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

EHBO kan u helpen bij bezwaar maken
Er zijn veel twijfels over de wet geuit bij juristen, in het bijzonder over de rechts-bescherming. Is die wel voldoende gewaarborgd? De nieuwe wet lijkt meer flexibiliteit toe te staan. En daar krijgt u natuurlijk mee te maken als uw buren willen verbouwen. In ieder geval is duidelijk dat als u als buur te maken krijgt met voor u vervelende en ongewenste ontwikkelingen, u het beste bezwaar kunt maken. Wij kunnen u daarbij helpen.

Gemeente en wetgever wil meer flexibiliteit
Overigens blijkt ook al uit het onlangs herziene zogenaamde kruimel- of A2-beleid (voor kleinere ruimtelijke ingrepen) dat de gemeente flexibeler met de regels wil omgaan. Althans, mits een ontwikkeling goed ruimtelijk inpasbaar is. En daarover kun je van mening verschillen.
Nu is wel duidelijk dat alle vergunningen die vóór 1 januari jl. zijn ingediend, nog vallen onder de oude situatie en getoetst moeten worden aan het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen worden trouwens niet in de Omgevingswet opgenomen. Ze blijven gewoon van kracht. De Omgevingswet betreft slechts de wettelijke context waarin een en ander wordt geregeld.

Vergunningen die voorheen ‘van rechtswege’ verleend moesten worden omdat de termijn verliep, kunnen nu met zes weken aangehouden. Dat is en lijkt een gunstige ontwikkeling, maar er dreigt wel de situatie dat de ambtenaren sneller een vergunning willen en moeten verlenen om niet in té grote achterstanden verzeild te raken. En is er dan wel gedegen getoetst aan het bestemmingsplan?
De omgevingswet is veelomvattend en zoals gezegd, veel is nog onduidelijk, met name wat betreft de flexibiliteit in de wet. De al vastgestelde bestemmingsplannen blijven geldig,

Participatie/inspraak
Wat betekent de nieuwe wet voor de participatie van belanghebbenden bij nieuwe plannen? We begrijpen dat volgens de nieuwe wet de verplichting voor de gemeente bestaat meer participatie vooraf te organiseren, maar hoe wordt dat uitgewerkt? Dat is nog volstrekt onduidelijk.

Tenslotte
We zullen de vinger aan de pols moeten houden en zien hoe het allemaal gaat lopen. We houden u op de hoogte zodra er over de werking van de Omgevingswet meer bekend wordt. Dat zal nog wel even duren. Blijf de bekendmakingen van de gemeente met behulp van de omgevingsalerts én onze website in de gaten houden.

7 januari 2024
Raadsadres van Egbert Dommering en Jan Schrijver:

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) nog steeds niet op orde

Geachte Raad,
Wegens falen van onder meer de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving
(VTH) hebben ondergetekenden met andere bewoners in 2021 het ‘Bouwstenenrapport
voor de transformatie van de juridische functie’
 
ingediend. Op 13 januari 2022 kwam
B&W met de programma’s ‘Juridische vernieuwing’ en ‘Vertrouwen begint bij de
overheid‘ maar nog steeds gaat het bij VTH niet goed.

In 2023 kwam B&W met de ‘Beleidsnota VTH-beleid Fysieke Leefomgeving 2024’,
in vastgestelde versie TKN 5 op de agenda van uw commissie Ruimtelijke Ordening van 10 januari. Helaas, ook in deze nota pakt B&W de problemen niet op, laat staan dat ze worden opgelost.

VTH terugkerend thema, echter geen structurele vooruitgang
De beleidsregels VTH 2024 kunnen nu niet meer worden gewijzigd. Onder de nieuwe
Omgevingswet zijn ze al vanaf 1-1-2024 nodig. Natuurlijk komt er wel weer een
volgende versie van de beleidsnota VTH maar daarop kunnen de bewoners en uw Raad
niet wachten. We mogen hopen en verwachten dat tegen die tijd de meeste problemen
zijn opgelost. Wat hier wordt aangekaart is helaas ook nog niet uitputtend.
In de commissie RO en in schriftelijke vragen is ‘de VTH’ al lang een terugkerend thema
maar structurele vooruitgang zien we niet. Hetzelfde geldt voor bezwaar en beroep van
omwonenden, ook daarin geen vooruitgang. Lessen worden niet getrokken, ook niet in
de VTH-nota 2024. Je zou bijna denken dat B&W zijn programma’s ‘Juridische
vernieuwing’ en ‘Vertrouwen begint bij de overheid’ is vergeten.

Een fundamentele bespreking van VTH noodzakelijk
Nu de ad hoc aanpak via schriftelijke vragen, commissie-behandeling, indienen van een
heel Bouwstenenrapport, inspreken op de VTH-nota 2024 en bezwaar en beroep van
omwonenden niet werkt geven we u graag in overweging om de VTH organisatie
fundamenteel met B&W te bespreken. Bijvoorbeeld aan de hand van een in Q2 op te
stellen notitie VTH-systematiek waarin B&W de problemen alsnog oppakt en oplost.

Grieven, voorbeelden en suggesties
Wij belichten onze belangrijkste grieven aan de hand van de TKN-stukken voor 10
januari, noemen daarna enkele voorbeelden van VTH-falen tot op de dag van vandaag en
sluiten af met een drietal suggesties voor verbetering.
Nadere toelichting geven we desgewenst graag.

Met vriendelijke groet,
Egbert Dommering en Jan Schrijver

Prof. mr. E.J. Dommering en dr. mr. J.F. Schrijver zijn bestuursleden van de Vereniging Buurtbelang Museumplein, en respectievelijk emeritus hoogleraar informatierecht en bestuurskundige. Grieven, voorbeelden en verbetersuggesties zijn te vinden bij menu onder ‘juridische zaken’.

3 november 2023
Een drietal artikelen van eigen hand
De EHBO heeft een drietal artikelen geproduceerd:

 • Wordt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nog wel serieus genomen?
 • Naar een onafhankelijke bezwaarschriftcommissie?
 • Juridische problemen bij en met de gemeente

Artikelen zijn te vinden onder menu-knop ‘Eerste Hulp Bij Omgevingsvergunningen’.

17 oktober 2023
Het uitdiepen van kelders en souterains

Dat het uitdiepen van kelders en/of funderingsherstel mogelijk grote gevolgen kan hebben voor het woongenot van de buren is langzamerhand wel bekend geworden. De bouwwerkzaamheden duren meestal langer dan een jaar en als de aannemer zijn werk niet goed uitvoert of er onvoorziene omstandigheden optreden, kunnen er forse lekkages ontstaan met alle gevolgen van dien. Zie bijvoorbeeld onderstaande foto´s. Let wel: bewijzen dat de vochtschade een gevolg is van verbouwingen is altijd lastig.

Vochtschade op de beletage

Schimmel als gevolg van doorslaan van vocht

Muren beschimmeld

Mandelige muren
Meestal is er sprake van gemeenschappelijke scheidingsmuren. Om een kelderbak aan te brengen dient in deze zogeheten mandelige muur te worden geboord en niet zo klein beetje ook. De laatste tijd waren in de stadsdelen Zuid en in Oost zaken aan de orde, waarbij buren door inkassing in een gemeenschappelijke muur, onrechtmatig hun nieuwe kelderbak gedeeltelijk in de muur van de mede-eigenaar/ buurman dachten te kunnen hangen. Liefst ongemerkt, zonder dat de buren daar iets van wisten. Dat is domweg verboden, althans als de buren medewerking weigeren. Die kunnen daar niet toe gedwongen worden; de onderkelderingsvergunning en gemeentelijke toestemming om het eigendom van iemand anders aan te tasten, behelst helemaal geen gedoogplicht of iets dergelijks voor het slachtoffer. Velen weten dat niet en laten al of niet bewust, in hun eigendom penetreren.

Publiekrecht en privaatrecht
De gemeente kan vergunningen rondstrooien wat ze wil, maar een publiekrechtelijke vergunning impliceert helemaal geen privaatrechtelijke gedoogplicht voor de buren. Als die weigeren, is de vergunning een vodje papier, goed voor eenmalig toiletgebruik. Afgezien van een mogelijk bij de civiele rechter uit te lokken zgn. rechterlijke machtiging waardoor een weigering overruled zou worden. Proces van minimaal een half jaar. Maar als dan ingebracht wordt de vrees voor bouwschades, verzakking, vocht etc. zal geen rechter de machtiging verlenen, als de noodzaak van funderingsherstel niet keihard is aangetoond.

Omgevingsalert
Wat vindt de VVE er van? Wat staat er in het huishoudelijk regelement? Het is daarom zaak de omgevingsalerts van de stadsdelen (via de app van uw stadsdeel) goed in de gaten te houden. Als er een omgevingsvergunning voor uitdiepen en/of funderingsherstel door uw buren wordt aangevraagd is het altijd verstandig daarop te reageren. Immers, in sommige bestemmingsplannen is het uitdiepen niet toegestaan, -zoals in het bestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt-, maar het stadsdeel kan vaak van een afwijkingsbevoegdheid gebruikmaken en de vergunning toch verlenen.

Let op de datum van bekendmaking
U kunt reageren door bij de aanvraag van een omgevingsvergunning al meteen bezwaar te maken (dan weet de gemeente dat alvast) maar u kunt ook wachten tot de omgevingsvergunning verleend is en dan een bezwaarschrift indienen. Let u wel op de termijnen. U moet binnen 6 weken na bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager een bezwaarschrift hebben ingediend, zoals ook op de omgevingsalert wordt aangegeven. Publicatie van de bekendmaking volgt vaak pas dagen, soms zelfs weken na de bekendmaking. Let daarom goed op de dateringen!

Overigens, het mooiste is natuurlijk als uw buren u tijdig inlichten. De ervaring leert dat dit niet altijd gebeurt. Wij kunnen u ten alle tijden bijstaan met raad. Mail naar info.bouwwoede@gmail.com

16 september
Een verhandeling over de privaatrechtelijke belemmering

1. De privaatrechtelijke belemmering is een fenomeen waar de gemeente maar moeilijk mee uit de voeten blijkt te kunnen. Vandaar ook het regelmatig inconsistente handelen hierin. Soms zwicht de gemeente voor het argument van een benadeelde buur, dat een initiatiefnemer bij bijv. een voorgenomen inkassing (inhangen van een kelderbak bij onderkeldering) te ver penetreert in de gemeenschappelijke, mandelige muur, zonder dat de naaste buurman/eigenaar daarvoor toestemming heeft verleend. Een gevraagde omgevingsvergunning kan dan om die reden afgewezen worden. Maar vaker nog stelt de gemeente met dit feit niets te maken te hebben en verwijst ze voor dit probleem de buren/ slachtoffers naar de civiele rechter. Dan zijn de argumenten: Ja, er is wel een soort privaatrechtelijke belemmering, maar die is hetzij niet evident genoeg, dan wel die is nog niet vooraf vastgesteld door de burgerlijke rechter. De gemeente abstraheert dan van dit privaatrechtelijke bezwaar bij de vergunningverlening, en verleent domweg vergunning, ook al weet ze dat die nooit tot uitvoering zal kunnen komen en op zijn best tot heftige burenruzies gaat leiden. Hoogst ongelukkig! De gemeente verleent dan dus bewust een vergunning waarvan ze weet dat het een vodje papier zal blijven. Tenminste, als de buurman/slachtoffer voldoende Ausdauer (en finamciële middelen) heeft om de civielrechtelijke strijd aan te gaan (die hij trouwens niet kan verliezen).

Gemeentelijke vergunning geen vrijbrief
2. Breed verspreid is er het misverstand dat een verleende gemeentelijke vergunning, een vrijbrief zou geven aan de nieuwe vergunninghouder om zijn buren te terroriseren met wat hij maar wil uitspoken aan verbouwingsplannen. Buren laten zich daarmee dan intimideren, niet beseffende dat zo’n vergunning helemaal geen gedoogplicht voor omwonenden inhoudt, al helemaal niet als dat een aantasting betekent van het burenrecht ex BW. Een vergunning kan het burenrecht niet aantasten of opzij schuiven. Omgekeerd kan het burenrecht wel de uitvoering van een vergunning blokkeren. Daar zou meer gebruik van moeten worden gemaakt en het zou goed zijn als de gemeente zich daar ook eens reken-schap van zou geven. 

De positie van de VvE
3. Ook over de positie van een VvE bij vergunningverlening valt nog wel iets te zeggen. Leidend hier zijn het reglement/de statuten van de VvE, plus wat er door de VvE resp. door de individuele appartementseigenaren m.b.t. verbouwing etc. mag worden beslist. De rechtsgeldige besluitvorming staat eveneens nauwkeurig en gedetailleerd in deze documenten omschreven. Je komt veel tegen dat een individueel appartementseigenaar, met voorbijgaan van de eigen VvE, vergunning aanvraagt bij en verkrijgt van de gemeente. Ook hier weer: de gemeentelijke beoordeling wordt puur beperkt tot de publiekrechtelijke kant van de zaak, met voorbijgaan aan de civiel-/burenrechtelijke (BW, VvE etc.). Je boven-/ benedenbuurman mag optoppen/onderkelderen van de gemeente zoveel hij wil, waarbij de gemeente niet is geïnteresseerd in het standpunt van de enige die hier rechtens werkelijk over gaat en mag beslissen, n.l. de ledenraad/het bestuur van de VvE. De beperkte (want louter publiekrechtelijke) toets door de gemeente pakt ook hier desastreus uit voor de onderlinge verhoudingen binnen de VvE, wanneer een lid zich bij verbouwingsplannen niet wenst te houden aan de eigen eerder aangegane lidmaatschapverplichtingen. Ten onrechte zwaait de vergunninghouder dan straks met het verkregen document alsof dat een vrijbrief vormt om de VvE-besluitvorming terzijde te schuiven. Ook hier zou de gemeente veel onheil kunnen voorkomen, door prudenter met vergunningverlening om te springen.

29 juli 2023
Bezwaar tegen onderkeldering gegrond verklaard
Het blijkt dat in bezwaar gaan tegen een door de gemeente verstrekte vergunning een positief resultaat kan opleveren. Hier de uitspraak van de bezwaarcommissie inzake een verleende vergunning tot onderkeldering in de Blasiusstraat Amsterdam-Oost:

‘Samenvattend is de commissie van oordeel dat het bestreden besluit niet zorgvuldig is voorbereid en niet op een deugdelijke motivering berust. Er heeft geen kenbare afweging van alle bij het bestreden besluit betrokken belangen plaatsgevonden. Het evenredigheids-beginsel houdt in dat de voor belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. In de onderbouwing van het besluit is aandacht besteedt aan het individuele belang van de aanvrager bij vergroting van zijn woongenot en de ruimtelijke (stedenbouwkundige) aansluiting van het pand op de omgeving. Hierbij zijn de belangen van omwonenden niet kenbaar betrokken. Hierdoor kan niet worden geoordeeld dat sprake is van goede ruimtelijke ordening. Hierin dienen immers ook de ruimtelijke effecten van het bouwplan op de omgeving te worden meegewogen waarbij ook de gevolgen voor omwonenden
aan de orde moeten komen.

Samengevat is de commissie van oordeel dat er dermate veel gebreken aan de vergunning kleven die niet in bezwaar kunnen worden hersteld. Hierbij speelt ook een rol dat namens de gemeentegeen (deugdelijke) inhoudelijke reactie op de bezwaren is gegeven. De verleende omgevingsvergunning kan daarom niet in stand blijven. Samenvattend is de commissie van oordeel dat de bezwaren gegrond zijn en dat het bestreden besluit moet worden herroepen en de omgevingsvergunning alsnog geweigerd. Tenslotte adviseert de commissie om de (…….) gemaakte proceskosten te vergoeden.’

6 juni 2023
Voorlopig geen verbod op aanleg kelders in de Van Eeghenstraat

Bericht uit Het Parool

Er komt geen verbod op de aanleg van kelders en garages in de Van Eeghenstraat. Dat heeft wethouder Van Dantzig dinsdag bekendgemaakt. De buurt vreest dat onderkeldering de oorzaak is van verzakkingen in de straat.

Op verzoek van raadsleden Nienke van Renssen (GroenLink) en Remine Alberts (SP) beloofde Van Dantzig een spoedig onderzoek naar een (tijdelijke) vergunningen- of bouwstop. Omwonenden van het statige pand aan het Vondelpark, dat afgelopen april ernstig begon te verzakken, vrezen dat de verzakking wordt veroorzaakt door de aanleg van kelders en garages, die de stand en drainage van het grondwater zouden verstoren. Een algehele bouwstop is geen optie, blijkt uit een brief die Van Dantzig maandag aan de gemeenteraad stuurde. Die kan enkel worden ingevoerd als er sprake is van een overtreding. Aangezien de bouw van kelders en ondergrondse garages niet in strijd is met de bestaande bouwvergunningen, kan er geen verbod worden opgelegd.

1 maart 2023
Verslag werkzaamheden EHBO-team december 2022 t/m februari 2023

In de verslagperiode zijn we betrokken geweest bij het uitbrengen van advies en het verlenen van ondersteuning aan diverse bewoners (totaal 13), met uiteenlopende problemen, in verschillende stadsdelen. Aan de orde zijn gekomen onderkeldering (wateroverlast, duur werkzaamheden, angst voor geluidsoverlast, verzakkingen), aanvraag voor megalomane balkons, de bouw van een extreem groot tuinhuizen, bouwen in strijd met het bestemmingsplan.
Nog altijd is niet uitgewerkt wat wel en wat niet mag nu Oud-Zuid een beschermd stadsgezicht is.

1 december 2022
Oud-Zuid beschermd stadsgezicht
Afgelopen woensdag 30 november heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om de Admiralenbuurt, Oud-Zuid en Betondorp de status van beschermd stadsgezicht te geven. Toelichting van de gemeente:
‘Direct nadat een gebied is aangewezen als beschermd gezicht, is een sloopvergunningstelsel van kracht. Dit betekent, vanaf het moment van de aanwijzing door de gemeenteraad, dat de activiteit slopen niet langer vergunningvrij is maar dat daarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Verder moeten na het raadsbesluit tot aanwijzing, een beschermende regeling in het bestemmingsplan (vanaf juli 2023 omgevingsplan) zijn opgenomen. Dat is het doorgaans het geval, maar in sommige gevallen worden de cultuurhistorische waarden nog onvoldoende beschermd. De waarden van het beschermde gezicht kunnen bijvoorbeeld in het bestemmingsplan ‘vertaald’ worden naar dubbelbestemming cultuurhistorie. ‘
Maar hoe een en ander zich zal uitkristalliseren?

Beschermd stadsgezicht Oud-Zuid in rood

Juli 2022
Een schrijven van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid

Aan de instanties en personen die contacten hadden met de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid.

We houden ermee op.

Met dit bericht wil de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid laten weten dat we per augustus a.s. stoppen met het merendeel van onze activiteiten. In de afgelopen ruim vier jaren hebben we ons druk gemaakt over het grote ongemak, veroorzaakt door de grootschalige bouw- en verbouwactiviteiten in onze buurten. Ons doel was het wakker schudden van stadsdeelbestuurders en gemeentelijke overheden, alsook het creëren van draagvlak voor actie bij de bewoners.

Een greep uit onze activiteiten: publicaties in de wijkkranten en andere media, contacten met bestuurders en raadsleden, inspraak op vergaderingen, brandbrieven aan de raad etc.. Daarnaast gaf een van onze mensen adviezen en ondersteuning aan individuele buurtgenoten met zorgen en vragen over bouwplannen. Recent hadden we bemoeiing met de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt.

De afronding van de procedure van het bestemmingsplan vinden we een goed moment om onze activiteiten grotendeels te beëindigen. We hebben ons best gedaan, er is veel werk verzet en we durven te stellen dat ons werk niet onopgemerkt bleef. Er zijn successen geboekt, maar duidelijk is ook dat heel veel niet is bereikt.

Niet alles stopt. De advies- en informatieactiviteiten gaan door.

Henk Bakkerode blijft beschikbaar voor advies en ondersteuning bij problemen en vragen rond bouwplannen. Als bestuursjurist heeft hij kennis van (omgevings)vergunningen, bezwaarschriftprocedures e.d.. Hij is te bereiken via: info.bouwwoede@gmail.com
Ook is er behoefte aan voorlichting over bestemmingsplannen, planschade, welstand, beschermd stadsgezicht e.d.. Hiervoor blijft Marianne Houtzager aanspreekbaar. Adres: zie boven.
Onze website, verzorgd door Jan Leegwater, gaat door op dezelfde voet. www.bouwwoedeamsterdam.nl
Deze dienstverlening wordt ondergebracht bij Vondeldorp; alle buurtgenoten kunnen er een beroep op doen.

Met het besluit om ermee op te houden komt er een eind aan een dynamische periode met veelal goede maar soms ook spannende contacten met talrijke uiteenlopende instanties en personen. We hopen en wensen dat de bouwwoede binnen afzienbare tijd uitgeraasd zal zijn.

Amsterdam, juli 2022.

De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid (in liquidatie) Wilt u reageren? leen.keizer@upcmail.nl

27 juli 2022
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Museumkwartier – Valeriusbuurt
2022′, vaststelling bijbehorende besluit hogere waarden Wet geluidhinder
en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.
De beroepsmogelijkheden.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 13 juli 2022, het bestemmingsplan ‘Museumkwartier – Valeriusbuurt 2022’ vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen:

1. Belanghebbenden:
2. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
3. Niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder kan uitsluitend door belanghebbenden beroep worden ingesteld.
Het beroep kan met ingang van 29 juli 2022 gedurende zes weken (dus tot vrijdag 9 september) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld worden. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan ‘Museumkwartier – Valeriusbuurt 2022’, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met bijbehorende stukken ter inzage met ingang van 28 juli 2022, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, op het volgende adres:
• het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam
• Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam

Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken. Dit kunt u doen via het telefoonnummer 14020.
Het bestemmingsplan ‘Museumkwartier – Valeriusbuurt 2022’ is, met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de bijlagen en het besluit hogere waarden), digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1908BPSTD-VG01.

26 mei 2022
Termijn om zienswijzen in te dienen over beschermd stadsgezicht loopt tot 1 juni

Het concept besluit van het College van B&W om drie stadsdelen (Oud-Zuid, Admiralenbuurt en Betondorp) aan te wijzen als beschermd stadsgezicht wordt pas genomen na de huidige inspraakronde. Als er onvoldoende steun is, kan er het plan alsnog worden afgeblazen wegens ‘onvoldoende draagvlak’. Het is dus van zeer groot belang dat er vanuit de bewoners zogeheten zienswijzen worden ingestuurd die dit aan de Gemeenteraad voorgelegde plan ondersteunen. Deze kunnen per email worden verzonden, vóór 1 juni a.s.  Hieronder een voorbeeld van een zienswijze. Als argument van de tegenstanders binnen en buiten de Raad wordt als argument gebruikt dat bescherming ten koste gaat van de duurzaamheid. Dat is beslist grote onzin, zoals Hanneke Ronnes en Wouter van Elburg aantoonden in hun ingezonden brief in NRC Handelsblad (zie onder). De tekst kan met wijzigingen en toevoegingen naar eigen inzicht worden overgenomen:

 Inspraakreactie bij gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Aan mevrouw A. van Dijk

Monumenten en Archeologie

Herengracht 482, 1071 CB Amsterdam

a.van.dijk@amsterdam.nl.

Ik ben zeer verheugd te vernemen dat het College heeft besloten aan de Raad voor te  stellen om drie stadsdelen (Oud-Zuid, Admiralenbuurt en Betondorp)  aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

 Ik sta positief tegenover dit voorstel, omdat ik vind dat deze wijken zo waardevol zijn dat in de toekomst de kwaliteit behouden moet blijven. Deze kwaliteit is ook onderkend door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.  

Ik wil hieraan toevoegen dat ik duurzaamheid van de gebouwde omgeving belangrijk vind. Ik wijs erop dat in deze gebieden, en zeker in Oud-Zuid, bijvoorbeeld veel platte daken zijn waardoor zonnepanelen buiten zicht ingepast kunnen worden. Ik verwijs u naar de bijgesloten brief daarover, gepubliceerd in NRC Handelsblad. Bovendien worden er thans diverse nieuwe vormen van verduurzaming voor oudere panden ontwikkeld, zoals isolerende raamfolie, die zelfs onzichtbaar op oud glas kan worden aangebracht.

 Ik hoop dat nu spoedig wordt overgegaan tot de aanwijzing tot een beschermd stadsgezicht.

Hoogachtend,

Ingezonden brief NRC over beschermd stadsgezicht

19 mei 2022
Gesprek Initiatiefgroepen met medewerkers stadsdelen Zuid en West

Op 10 februari jl. organiseerde het stadsdeel West een symposium over bouwdynamiek. Enkele leden van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid waren erbij en vernamen interessante ontwikkelingen. In de nazit spraken we af om op een later tijdstip met enkele medewerkers van West nader in te gaan op voor Oud Zuid aantrekkelijke onderdelen van het beleid. Omdat ook medewerkers van stadsdeel Zuid geïnteresseerd waren werd het gesprek op 19 mei gehouden op het stadsdeelkantoor. Het gezelschap bestond uit vertegenwoordigers van de stadsdelen West en Zuid en een delegatie van de Initiatiefgroep.

Voor een indruk van het gesprek hierbij een greep uit de zaken de aan de orde kwamen;

1. De indruk bestaat, dat in West met meer voortvarendheid werk wordt gemaakt van het tegengaan van de ellendige uitwassen van de bouwactiviteiten. Voor de handhaving is een speciaal iemand (Toezicht-Houder Openbare Ruimte, THOR) vrijgemaakt, die zeer effectief blijkt te opereren. Ook wordt de instelling van een loket voorbereid waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten.

2. Er zijn contacten tussen de stadsdelen; kan er niet meer werk worden gemaakt van goede ervaringen bij de buren. Met name richting Zuid.

3. Er is behoefte aan een soort EHBO-functie: Eerste Hulp Bij Omgevingsvergunningen. Ten dienste van de burgers die (vaak onaangenaam) verrast worden door bouwplannen in hun directe omgeving, waaronder buren.

4. Vaak zijn daarbij ook privaatrechtelijke kwesties aan de orde (zoals het burenrecht, VvE-recht etc.) waar de stadsdelen tot voor kort zich geheel afzijdig van wensten te houden. Er groeit echter bereidheid om te zien welke rol de gemeente hierin toch kan en behoort te spelen. West is hiermee actief bezig, Zuid nog niet.

5. Meer algemeen werd ingegaan op de verhouding burger-overheid en bouwers/ projectontwikkelaars. De bewoners delven vaak het onderspit, waar de overheid eigenlijk een beschermende rol zou moeten spelen.

6. De gemeentelijke projectgroep Bouwdynamiek o.l.v. de wethouder Ruimtelijke Ordening leidt een onopgemerkt bestaan. Bij de oprichting van de groep werd een veelbelovend plan van 19 punten gepresenteerd. Er wordt weinig tot niets meer van vernomen.

7. Binnenkort wordt bekend hoe het stadsdeelbestuur eruit gaat zien. Portefeuillehouder Capel krijgt een opvolger. Afgesproken werd dat een vervolg van het overleg kan worden gearrangeerd na het aantreden van de nieuwe bestuurders.

8. Van de kant van de Initiatiefgroep Bouwwoede Zuid werd gemeld dat we, nu het bestemmingsplan voor onze buurten vrijwel is afgerond, ons gaan beraden over de toekomst van onze club. Nadere info volgt binnen afzienbare tijd.

De bijeenkomst beoogde nadere kennismaking met ambtelijke sleutelfiguren op het gebied van bouwwoede/ bouwdynamiek van de beide stadsdelen. In de beperkte tijd die we hadden is dat behoorlijk gelukt.

Amsterdam, 19 mei 2022.

De Initiatiefgroep.

25 april 2022
Zienswijze Initiatiefgroep Bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt

Natuurlijk heeft de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-Zuid een zeer doordachte zienswijze op het ontwerp Bestemmingsplan, resultaat van jarenlang voortschrijdend inzicht:

 1. Vooraf
  In de herfst van 2018 werd tijdens een zeer goed bezochte bewonersbijeenkomst over de bouwwoede in het Frans Otten Stadion de wens geuit zo snel mogelijk een bestemmingsplan op te stellen om ongewenste ontwikkelingen in de buurt zoals optoppingen, uitdiepen van kelders, verkamering, die in het vigerende bestemmingsplan mogelijk waren, uit te bannen. Het vrij complexe ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt 2022 ligt er nu en is gelukkig ter visie gelegd vóór het verlopen van het voorbereidingsbesluit (vastgesteld 31 maart 2021), waarmee ongewenste ontwikkelingen konden worden bevroren. Wij zijn verheugd te lezen dat in het nieuwe plan aanbouwen beperkt worden tot 2,5 m en dat ook optoppingen/ nieuwe daklagen in het algemeen van de baan zijn. Echter het plan maakt nog erg veel ontwikkelingen mogelijk, althans als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om binnenplans af te wijken. Gesteld wordt dat het bestemmingsplan bedoeld is om de bestaande situatie te bestemmen (zie Toelichting 1e alinea Hoofdstuk 4). In dit licht bezien zouden de mogelijkheden om af te wijken beperkt moeten worden, waarover later meer.
 2. Verbeteringen
  Wij merken opdat wij er niet gerust op zijn dat de verbeeldingen (3x) kloppen wat betreft rooilijnen, begrenzing tuinen (waar lopen de erfgrenzen?) en terrassen. Goothoogtes zijn niet aangegeven maar wel in de legenda opgenomen (zie aparte tekst hierover). Ook in de regels staat een enkele tikfout (zie 34.4.4/24.4.1) en is bijv. de max. bouwdiepte (41.5.3) nog niet ingevuld. Dat is jammer omdat uitsluitend de regels en verbeelding juridische werking hebben voor de ontwikkelingen.
  Wij verzoeken u dan ook één en ander aan te passen en bij de vaststelling van het bestemmingsplan in een nota van wijzigingen aan te geven waar de verbeteringen zitten, zodat een ieder er gerust op kan zijn dat het plan helemaal klopt (naar de werkelijkheid). Voor de tuinen zijn bijvoorbeeld de erfgrenzen zeer belangrijk om te bepalen hoeveel oppervlak verhard mag worden en of een tuinhuis van 9 m2 kan worden toegestaan.
  Mocht dit niet gebeuren en er worden in de toekomst mogelijke omgevingsvergunningen afgegeven op onjuiste gegevens, dan zal de rechter hierover moeten beslissen. Dit betekent een extra belasting voor het gemeentelijk apparaat, ook financieel en is voor een ieder ongewenst.
 3. Afwijkingen
  Natuurlijk, een bestemmingsplan moet in een conserverend plan in een veranderende wereld nog enige flexibiliteit kunnen bieden maar het hoort toch beleid te zijn dat afwijkingen alleen mogelijk zijn als er heldere te toetsen criteria bestaan met een antwoord op de vraag: wanneer en hoe er kan worden afgeweken? Bijvoorbeeld bij een voorwaarde voor afwijking zie regel 44.3 ad b is “de omgevingsvergunning ….wordt slechts verleend indien: 1. Het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast”. Wie bepaalt dat? Worden de bewoners hier nog in gekend? Het bevoegd gezag (gemandateerde ambtenaren) zal immers voor de burgers en bij bezwaar en beroep zich moeten kunnen verantwoorden en de legitimiteit moeten waarmaken om af te kunnen wijken. Zo niet, dan ontstaat willekeur.
  Overigens valt het op dat er nog vele veranderingen in dit ontwerp zijn doorgevoerd ten opzichte van de versie van het ontwerp die wij in december/januari jl. al mochten inzien. Zie bijvoorbeeld genoemde regel 44.3 die is toegevoegd ten opzichte van het voorontwerp. Hierin zijn vele afwijkingsmogelijkheden voorgesteld. De consequenties hiervan zijn moeilijk in te schatten.
  Wij verzoeken u de afwijkingsmogelijkheden te beperken tot die ontwikkelingen die verantwoord kunnen worden aan de hand van heldere criteria en gedegen technisch onderzoek en waar ook sprake is geweest van democratische controle via buurtoverleg .
 4. Alsnog opname in bestemmingsplan tijdens het planproces
  De algemene regel zoals gesteld in Hoofdstuk 4 van de Toelichting luidt dat een afwijkende ontwikkeling nog gedurende het proces in het bestemmingsplan kan worden opgenomen als de planologische haalbaarheid is aangetoond, concreet genoeg is en tijdig kenbaar is gemaakt.
  Wij verzoeken u deze algemene regel alleen dan toe te passen als betrokkenen hiervan in kennis worden gesteld en hen de mogelijkheid wordt geboden bezwaar en beroep in te stellen.
 5. Kelders/ parkeerkelders
  De aanleg van kelders wordt terecht aan strikte voorwaarden gebonden. Cruciaal is: niet toestaan dan alleen bij aangetoonde grondwaterneutraliteit en toetsing aan de bepalingen van het paraplubestemmingsplan grondwaterneutrale kelders. Niettemin komt het ons voor dat er erg veel mogelijk is: kelders kleiner dan 300 m² worden slechts getoetst door het bevoegd gezag (gemandateerde ambtenaren) en bij kelders van meer dan 300 m² houdt het bevoegd gezag bij de afweging tevens rekening met overige belangen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.
  Wij vinden dat bij de afweging van de bouw van grote (groter dan 100 m²?) kelders duidelijk moet zijn dat er behoefte aan deze kelders bestaat. Ook voor kelders kleiner dan 300 m² zou het criterium van een goede ruimtelijke ordening moeten gelden. (Wijnkelders onder woningen lijken ons bijvoorbeeld niet aan de orde, evenmin zwembaden onder woningen.) De consequenties van de bouw in de vorm van overlast en mogelijk technische fouten, kunnen namelijk groot zijn, ook al is getoetst aan grondwaterneutraliteit en een geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd.
 6. Optoppingen/ extra daklaag
  Wij zijn verheugd dat optoppingen sterk beperkt worden tot die gevallen waar het opvullen van ruimte in de straatwand en daklandschap aan de orde is. De CRK zal hierbij advies moeten geven en/of een oordeel moeten vellen.
  Wij verzoeken u de tekst zodanig aan te passen dat voor alle gebieden een advies van de CRK aan de orde is.
 7. Aanbouwen
  Tot ons genoegen zijn de aanbouwen tot 4 m in verband met de klimaatcrisis niet meer toegestaan en nu beperkt tot 2,5 m. Dit met uitzondering van de diepe tuinen. Een goede zaak. (Beter zou zijn uitbouwen in het geheel te beperken, maar daarvoor is het Rijk aan zet.)
 8. Beperking van woningsplitsing
  Wij hebben bezwaar tegen het ongebreideld splitsen van ruime woningen in de 19e -eeuwse gordel. Het overgrote deel van de nieuwbouw bestaat al uit kleinere woningen en de bijdrage van woningsplitsing in de buurt is marginaal ten opzichte van genoemde nieuwbouw. Afgezien van het feit dat oorspronkelijke fraaie structuren verloren gaan, heeft deze ontwikkeling grote effecten op de buurt: de sociale cohesie gaat verloren, meer verkeer en grotere parkeerdruk en grotere gezinnen worden de stad uitgedreven. Met deze ontwikkeling worden de projectontwikkelaars in de kaart gespeeld door dure verkoop en verhuur aan met name expats.
  Geheel verbieden is echter niet aan de orde maar via de huisvestingsverordening én het toepassen van een afwijkingsbevoegdheid zou er een rem op woningsplitsing kunnen worden gezet. Gelieve dit in de regels in relatie met de huisvestingsverordening te verwerken.
 9. Goothoogtes
  Tot onze verbazing staan goothoogtes wel op de legenda’s van de drie verbeeldingen aangegeven maar op de huizen en bouwblokken niet. Verschillende bewoners hebben ons hierop attent gemaakt. Dit is een grote omissie, omdat (bouw- en) goothoogtes een belangrijk reguleringsinstrument zijn bij orde 1 en orde 2 panden.
  Wij verzoeken u deze omissie te herstellen door goothoogtes, waar van toepassing, aan te geven in een nota van wijziging bij de vaststelling van het plan en deze ook digitaal te verwerken.
 10. Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
  Binnenkort wordt het gemeentelijk beschermd stadsgezicht voor de buurt gerealiseerd, althans als de gemeenteraad akkoord gaat. In de regels is hier al op vooruitgelopen door de orde 1 en orde 2 panden (waarde-cultuurhistorie -1 resp. -2) vast te leggen en bescherming toe te kennen. Daarbij is naar onze mening voldaan aan de eis voor verankering van deze waarden in het bestemmingsplan voor het beschermde stadsgezicht. Dit betekent onzes inziens, dat de CRK alle bouwkundige ingrepen, zoals uitbouwen en balkons, ook aan de achterkant, kritisch beoordeelt. Als deze verankering niet voldoende is, verzoeken wij u een voorwaardelijke regel in het bestemmingsplan op te nemen waardoor dit beleid in het bestemmingsplan zal gelden vanaf het moment dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld.
 11. Relatie met de ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning'(A2 of kruimelbeleid)
  Door middel van het A2-beleid is een aantal afwijkingen van het bestemmingsplan met een verkorte procedure mogelijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om balkons, dakkapellen, toegang tot dakterrassen en dakkapellen. Mogelijk moet het A2-beleid worden herijkt naar de inhoud van dit nieuwe bestemmingsplan.
  Wij verzoeken u hier aandacht aan te besteden en indien nodig de ‘Beleidsregels voor het A2-beleid’ aan te passen.
 12. Tenslotte

Wij wensen u veel succes bij het verwerken van de zienswijzen in het bestemmingsplan.

De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid

Leen Keizer

11 april 2022
De raadsbrief over het collegebesluit om de aanwijzingsprocedure voor drie beschermde gezichten te starten. Het gaat om de gebieden Betondorp, Admiralenbuurt en delen van Oud Zuid die allen van belang zijn vanwege hun grote architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden:

31 maart 2022 organiseert de gemeente een bewonersavond over het nieuwe bestemmingsplan. Locatie: het Concertgebouw, aanvang 19.30. Vanaf 17 maart ligt het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter visie.

Bestemmingsplangebied Valeriusbuurt-Museumkwartier

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop ‘plannen zoeken’ en voer vervolgens het volgende planidentificatienummer (ID) in: NL.IMRO.0363.K1908BPSTD-OW01
Een papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt ter inzage op het stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923 te Amsterdam. Het stadsloket Zuid is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 9.00 en 17.00 uur.

9 februari 2022
Hoe verder met de Bezwaarschriftcommissies?

Een schrijven van de Initiatiefgroepen Bouwwoede Zuid en West

1. We hebben hier al vaker de rol en het functioneren van de Bezwaarschriftcommissies in de stadsdelen West en Zuid aan de orde gehad. Voor bewoners, die rekenen op een serieuze behandeling van hun klacht tegen een gemeentelijke vergunning, draait zo’n procedure bijna altijd uit op een flinke teleurstelling. De gemeente houdt zich zelden aan de wettelijke termijnen, en toetst louter op formele rechtmatigheid zonder oog te hebben voor de gerechtvaardigde belangen en rechten van omwonende burgers. Vaak krijgen die zelfs van het stadsdeel te horen: ‘Wij móeten die vergunning wel verlenen en mogen niet weigeren, want aan de formele regels en criteria wordt voldaan. Uw belangen doen er dan niet meer toe en we hoeven die niet in onze afweging te betrekken.’ Wel heel gemakkelijk allemaal; bovendien onterecht!

2. Zo’n commissie bestaat uitsluitend uit eigen Amsterdamse gemeenteambtenaren. Een groot probleem, want zo is van onafhankelijke klachtenbeoordeling geen sprake. Eigen mensen beoordelen eigen mensen; ons kent ons. Collegiale solidariteit gaat dan toch onvermijdelijk opspelen. M.a.w., de slager keurt hier het eigen vlees en dus mankeert er niets aan de kwaliteit! De burger weet intussen wel beter. Vroeger waren die commissies inderdaad onafhankelijk, maar dat heeft burg. Van der Laan als bezuinigingsmaatregel afgeschaft. Sindsdien is voor velen de klachtenbehandeling (= de bezwaarprocedure) een klucht.

3. Misschien zit er toch verandering in de lucht. De stadsdeelcommissie in West heeft o.l.v. Anneke Veenhoff (GroenLinks) unaniem een advies aan de gemeenteraad uitgebracht waarin zij pleit voor een snelle evaluatie van het alweer zes jaren functioneren van de commissies in de huidige vorm. Hoe pakt de uitvoering ervan in feite uit? Zij heeft haar voorstel begin februari toegelicht in de Commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad, waar ze veel bijval van leden kreeg. Uiteindelijk moeten de gemeenteraad en de burgemeester erover beslissen of zo’n evaluatie doorgaat en of er een andere opzet van die commissies komt. Vooral het gebrek aan echte onafhankelijkheid (en zeker die van de voorzitter) wordt als groot manco ervaren. De burger heeft er nu vrijwel géén kans. Burg. Halsema vreesde dat onafhankelijke commissies veel meer tijd nemen. Maar Anneke Veenhoff c.s. hebben met cijfers en feiten laten zien dat het juist de overbelaste gemeente-juristen zelf zijn, die keer op keer op keer uitstel van hoorzittingen afdwingen, tegen de wettelijke termijnen in.

4. Burg. Halsema zelf heeft medio januari gezegd dat de gemeente vaak te weinig oog heeft voor de rechtvaardigheid in haar handelen en te veel nadruk legt op pure rechtmatigheid (het handelen strikt volgens de regeltjes, zonder oog te hebben voor de maatschappelijke gevolgen). Zie ook het artikel op deze website over enkele recente uitspraken van de Raad van State over de noodzaak van evenredigheid bij de belangenafweging in het vergunningenbeleid.

We hopen van harte dat dit uitstekende initiatief van Anneke Veenhoff en haar mede-commissieleden van West, gehoor vindt en tot snelle verbeteringen mag leiden in het waarborgen van de rechten van bedreigde burgers.

Initiatiefgroepen bouwwoede West en Zuid

6 februari 2022
Rechtmatig is nog niet rechtvaardig
, een revolutie in de rechtspraak
Een schrijven van de Initiatiefgroepen Bouwwoede Zuid en West

1. Begin februari 2022 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een paar belangrijke, richtinggevende uitspraken. Ze wil daarmee komen tot meer mensgerichtheid en een menselijke maat in haar oordelen en de rechtstoepassing. De negatieve rol van de Raad in de Toeslagen-affaire is daarvoor de aanleiding. In plaats van louter afstandelijke toetsing van regels, slechts gericht op formalistische rechtmatigheid, wil de Raad nu toe naar door belanghebbende burgers ervaren rechtvaardigheid. Rechters krijgen van de Raad meer vrijheid om de (individuele) belangen van burgers mee te wegen in rechts- en beroepzaken tegen de overheid/ gemeente. Bij de afweging van belangen geldt voortaan het evenredigheidsbeginsel als uitgangspunt. Een overheidsbesluit, bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, mag een daardoor getroffen burger/ omwonende nooit onevenredig duperen.

2. Deze uitspraken zijn rechtstreeks van belang bij de verlening van omgevings- en bouw- vergunningen door de gemeente/ stadsdelen. Ook bij zogeheten gebonden beschikkingen moet wel degelijk expliciet nog afweging van de in het geding zijnde belangen van buren/ omwonenden plaats vinden. Een stadsdeel kan en mag zich niet langer verschuilen achter het zogenaamd gebonden of verplichte karakter van een vergunning om zo’n belangenafweging te ontlopen.

3. Een gebonden beschikking is een beschikking (een overheidsbesluit) die bijvoorbeeld het stadsdeel zo zou móeten nemen, omdat de onderliggende aanvraag geheel in overeenstemming is met het beleid. De vergunning vragende burger moet erop kunnen rekenen, dat als hij voldoet aan alle gestelde regels en criteria, hij de vergunning ook krijgt. De overheid moet zich immers aan de eigen gestelde regels en criteria houden. In de praktijk gaat het stadsdeel er dan doorgaans aan voorbij, dat er met zo’n besluit toch belangen van derden (ernstig) geschaad kunnen worden. Het overkomt veel omwonenden van bouwprojecten dat het stadsdeel gemakshalve bij vergunningen zegt dat het gebonden beschikkingen zijn en dat er daarom geen belangenafweging meer hoeft plaats te vinden. Volgens eigen zeggen móet het stadsdeel wel vergunnen. Ten koste van omwonende burgers, wier belangen niet worden meegewogen. Daar gaat de Raad van State nu tegen in.

4. We hebben in Zuid en West hierover al langer gediscussieerd met de bestuurders en ambtenaren. Het ging dan over de vraag of een stadsdeelbestuur bij zo’n gebonden beschikking, wel of niet verplicht is om nog een belangenafweging te verrichten alvorens te besluiten. Op grond van bepalingen in de Algemene Bestuurswet (AWB)) vinden wij dat deze afweging altijd moet plaatsvinden. Het wordt er alleen wel lastiger door voor de ambtenaren…..

5. We zien nu ons standpunt terug in deze uitspraken van de Raad van State. De noodzakelijke afweging-naar-evenredigheid van de spelende belangen, moet ook volgens de Raad altijd plaats te vinden. Als onze bestuurders dit overnemen, wordt er voortaan bij vergunningen eerst goed gekeken naar de belangen van omwonenden, die niet onevenredig geschaad mogen worden. Een bestuur mag zich dan niet langer verschuilen achter de stelling dat die belangenafweging al heeft plaats gehad bij de vaststelling van bijvoorbeeld het bestemmingsplan of beleidsregels. Dat moge in abstracto zo gelden, voor de beoordeling van en besluitvorming in een concreet geval is dat argument volgens de Raad van State niet langer houdbaar.

6. Deze zaak is voor betrokken burgers en overheden erg belangrijk. Het moet nu maar eens klip en klaar duidelijk zijn dat het stadsdeel expliciet en uitvoerig de belangen van burgers, dient af te wegen alvorens tot een oordeel te komen. Veel te vaak wordt er gedaan alsof die er helemaal niet toe doen, met een onjuist beroep op de formele regels. De Raad van State steekt daar nu een stevig stokje voor. Veelbelovend!

7. Hiermee kan ook in het gemeentelijke vergunningenbeleid de ‘menselijke maat’ haar plaats krijgen. In recente uitlatingen van burgemeester Halsema is ook al sprake van een gewenste accentverschuiving van pure rechtmatigheid naar rechtvaardigheid. Dit streven van de burgemeester kan dankzij de Raad van State nu ook hier bij vergunningverlening wáár en zichtbaar worden gemaakt. Het is hoog tijd dat de stadsdelen bij vergunningverlening de rechten en belangen van omwonende burgers nu toch eens serieus te gaan nemen…..

Initiatiefgroepen Bouwwoede Zuid en West

5 januari 2022

Kanttekeningen van de Intiatiefgroep Bouwwoede bij het Ontwerp Bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt

De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid reageert in deze notitie op het Ontwerp Bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt, dat in december 2021 beschikbaar kwam. Belangrijkste bron voor onze reactie is de 249 pagina’s tellende toelichting bij het ontwerp. De tekst wordt ter kennis gebracht van het Stadsdeelbestuur en besproken met de sectie Oud Zuid van de Stadsdeelcommissie.
We hebben het document doorgenomen met het oog op de belangrijkste speerpunten waarop onze activiteiten zich steeds hebben gericht. Deze zijn:

1. Verbieden/beperken vergroting bouwvolume dakverdieping.
2. Verdere verkleining van toe te voegen balkons.
3. Beperking van aanbouwen op de begane grond.
4. Nadere eisen aan aanleggen en/of vergroten van kelders.
5. Beperken van woningsplitsing.
6. Beschermd stadsgezicht en nadere eisen van welstand.

Het Bestemmingsplan is de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten, waarop de Initiatiefgroep indertijd al reageerde. De uitwerking in het ontwerp komt in grote lijnen overeen met de vastgestelde uitgangspunten.

Aangaande de onderdelen die we tot “ons domein” rekenen kan in het algemeen worden vastgesteld dat het ontwerp in belangrijke mate aan onze doelstellingen tegemoet komt. Wat niet wegneemt dat we op onderdelen (uitbouwen, breedte balkons) liever verdergaande bepalingen hadden gezien. In het volgende gaan we nader in op een aantal onderdelen.

Nadere beschouwing
1. In de paragrafen over aan- en opbouwen worden verbeterde bepalingen geformuleerd. De maximale afmetingen zijn teruggebracht. Een goede zaak. Evenals de verplichting om nieuwe uitbouwen op de begane grond te voorzien van een groene deklaag. Echter: balkons en uitbouwen zouden niet gevelbreed mogen zijn. De principiële conflictsituatie van de mandelige erfgrens komt niet aan de orde. Verkleinen van dakterrassen en niet meer toestaan van toegangshokken: prima.
Ook zou de beperking van uitbouwen voor alle situaties moeten gelden; ook voor diepere tuinen. Hoe meer onverharde bodem hoe beter.
Panden met een winkel zoals in de Cornelis Schuytstraat krijgen ruimere mogelijkheden voor uitbouw. Zelfs tot aan de erfgrens. De argumenten voor een beperking van uitbouwen gelden hier blijkbaar niet. Burenlast en belemmerde afvoer van hemelwater zijn de prijs voor deze inconsistentie.

2. Voor een beperkt aantal woningen kan een hogere bouwhoogte worden toegestaan met inachtneming van expliciet stedenbouwkundig/architectonische bevindingen. We kunnen ons vinden in de gekozen benadering.

3. De aanleg van kelders wordt aan strikte voorwaarden gebonden. Niet toestaan dan alleen bij aangetoonde grondwaterneutraliteit. Toetsing aan de bepalingen van het aanstaande gemeentelijke ‘paraplubestemmingsplan grondwaterneutrale kelders’ is cruciaal.
De aanleg van grotere kelders zoals parkeerkelders vraagt om extra zorgvuldigheid. Terughoudendheid is nodig, ook al vanwege de grote overlast voor de omwonenden tijdens de aanleg.

4. Beperking van woningsplitsingen. Het aantal woningen wordt niet vastgelegd. Uit de samenvatting van het ontwerp bestemmingsplan: ‘Het splitsen, samenvoegen of toevoegen van woningen binnen een bestaande bouwmassa is bij recht toegestaan. Aanvragen voor het splitsen, samenvoegen of toevoegen van woningen worden op grond van de huisvestingverordening afgewogen’. Het is niet te overzien wat dit in de praktijk betekent. We blijven bezwaren houden tegen het ongebreideld splitsen van ruime woningen in de 19de eeuwse gordel. Het overgrote deel van de nieuwbouw bestaat al uit kleinere woningen. En het gaat om grote aantallen. De bijdrage van woningsplitsing in de oudere buurten aan het totaal is volstrekt marginaal. Echter, verhoudingsgewijs is het effect op de oude buurten zelf veel groter. Nog los van de radicale structuurwijziging van de bestaande panden, met de bijkomende overlast, wordt door dit beleid een substantiële groep gezinnen op zoek naar een grote(re) woning over het hoofd gezien. Woningsplitsing speelt vooral projectontwikkelaars in de kaart.

5. Positief is de ruime aandacht voor de vergroening van de tuinen. De klimaatadaptatie vraagt een krachtige aanpak op veel fronten. Vraag blijft hoe dit effectief aan te pakken.

6. De bescherming van het stadsgezicht komt in het ontwerp plan niet voor. De Initiatiefgroep heeft steeds veel belang gehecht aan de toekenning van een formele beschermstatus voor onze buurten, Rijks dan wel Gemeentelijk. Het lijkt uit te draaien op een gemeentelijke bescherming. We dringen er hierbij nog eens nadrukkelijk op aan dat de realisering geschiedt binnen de toegezegde termijn: februari 2022!!

7. Een afgeleid voordeel van de status van gemeentelijk beschermd stadsgezicht kan bestaan in een algemene verplichting dat voor elke sloop een sloopvergunning nodig is, ongeacht de status van het pand. Zulks in lijn met de motie Boomsma, Bakker en Van Renssen inzake ‘Betere bescherming historische panden tegen sloop’ dd. 7 oktober 2021. Het is uitermate cynisch dat voor de kap van elke boom een kapvergunning vereist is en niet voor elk gebouw een sloopvergunning.

Overige punten
1. We missen bij de stedenbouwkundige toelichting op de Valeriusbuurt een analyse van de bouwblokdiepte en de straatbreedte. De verkaveling is niet alleen op de voormalige slotenstructuur gebaseerd, zoals wordt aangegeven, maar ook op de minimale gevelafstanden, gebaseerd op de 45 graden belemmeringshoek volgens de toenmalige Amsterdamse bouwverordening. De karakteristieke set-back van de daklaag is hiervan het gevolg.

2. Relatie met de ‘Beleidsregels Afwijkingen Omgevingsvergunning’ (A2 Beleid). Herziening/afstemming/vereenvoudiging/integratie in bestemmingsplan nodig?

3. Graag wijzen we erop dat de leefkwaliteit in de buurten meer aandacht verdient. Verbetering van de luchtkwaliteit en beheersing van de overlast bij bouwwerkzaamheden. Punten die veelvuldig zijn geagendeerd, echter tot heden zonder waarneembaar effect. Het perspectief van de slachtoffers/bewoners legt het af bij de belangen van de (ver)bouwers.

4. Er zijn maatregelen nodig om te bevorderen dat de belangen van zittende bewoners in de buurt zwaarder wegen dan die van ‘vluchtige’ nieuwkomers, investeerders en verhuurders. Het beleid om ‘short- stay’ binnenkort drastisch te ontmoedigen is in dit verband bemoedigend.

5. Er is in het vooruitzicht gesteld dat voor de bewoners en andere belanghebbenden een bijeenkomst zal worden georganiseerd wanneer het bestemmingsplan ter visie wordt gelegd. Het is nog onduidelijk wat de aard van deze vergadering zal zijn. De omvang van het document maakt het urgent dat spoedig meer informatie wordt verstrekt.

Amsterdam, 5 januari 2022.

Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid.

20 december 2021

Amsterdam sloopt. Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw, (130 p., 51 ill.) ISBN 978-90-831136-3-0.

 De onstuitbare afbraak van monumentale gebouwen en van complete huizenblokken roept steeds meer weerstand op onder Amsterdammers. Vooral de in de decennia rond 1900 gebouwde gordel rond het centrum valt ten prooi aan de slopershamer. Inmiddels is bijna de helft van sommige buurten afgebroken, zoals de Dapperbuurt en de Indische buurt. In dit boek wordt geïnventariseerd wat er verdwenen is in de afgelopen twintig jaar. De afgebroken gebouwen en huizen zijn gedocumenteerd met foto’s en beschrijvingen gebaseerd op archiefonderzoek. Het resultaat is onthutsend, maar nog schokkender is de lijst van wat er nog afgebroken gaat worden in de komende jaren. Hoe lang kan deze stad nog doorgaan met het afbreken van de oorspronkelijke architectuur en van de eigen identiteit? De inventarisatie wordt voorafgegaan door een uitgebreide inleiding, waarin deze in een bredere context wordt geplaatst en wordt ingegaan op oorzaken en gevolgen.

Hanneke Ronnes is historicus, archeoloog en antropoloog en werkt bij Cultuurwetenschappen en Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam en als bijzonder hoogleraar bij kunstgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis aan de Universiteit Groningen. Wouter van Elburg is architectuurhistoricus en schrijft een proefschrift over woonhuistypologie bij de afdeling Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij in dienst als onderzoeker bij Vereniging Hendrick de Keyser.

20 december 2021
Namens het Bestuur van Vereniging Buurtbelang Museumplein heeft Jan Schrijver een reactie gegeven op het ontwerp bestemmingsplan:

3 december 2021
Het concept ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2022 met bijlagen.

Zoals bekend wordt Voor het gebied Museumkwartier – Valeriusbuurt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Daaraan voorafgaand wordt het nu voorgelegde concept ontwerpbestemmingsplan voor advies voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Hierbij het concept ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2022 met bijlagen.

6 oktober 2021
Sloopwerk van Eeghenpanden gestaakt

Bericht van AT5:
Wat een groep buurtbewoners niet lukte, heeft de gierzwaluw wel voor elkaar gekregen: het stoppen van de sloop van drie historische panden aan de Van Eeghenstraat in Oud-Zuid. ‘Vanwege de mogelijke aanwezigheid van nesten met gierzwaluwen’,  laat ontwikkelaar Rob Voet aan AT5/NH Amsterdam weten. Volgens de ontwikkelaar is de sloop na een anonieme tip stilgelegd. 

De sloop van de panden zorgt al een tijdje voor veel onbegrip bij een groep buurtbewoners. Ze probeerden te voorkomen dat de historische panden werden afgebroken voor nieuwbouw.

Toen de sloop vorige week  begon, stonden ze met spandoeken op de stoep. Ook kwam er die dag nog een spoedaanvraag van Erfgoedvereniging Heemschut om de drie stadsvilla’s aan de Van Eeghenstraat alsnog een monumentale status te verlenen. Maar die werd afgewezen door stadsdeel Zuid.  

Stand van zaken nu het slopen is gestaakt:: Van achter en binnen hebben de slopers flink huisgehouden. Maar in wezen staat het gebouw nog fier overeind.

Gierzwaluw beschermd

De gierzwaluw wordt beschermd door de Wet Natuurbescherming. Deze wet geeft aan dat diersoorten niet opzettelijk mogen worden verstoord of gedood. Ook vaste rust- en verblijfplaatsen mogen niet worden vernield. Voor sommige vogelsoorten, waaronder dus de gierzwaluw en ook de huismus, geldt dat hun nest het hele jaar beschermd is. Nu moet worden onderzocht of er daadwerkelijk nesten met gierzwaluwen zijn. Ontwikkelaar Voet verwacht snel weer verder te kunnen met de sloop.

De sloopstop is in gang gezet door de Partij voor de Dieren. Vorige week trok raadslid Anke Bakker aan de bel bij het college over de gierzwaluwen.

27 september 2021
Sloop Van Eeghenstraat 70-72 gestart

25 september 2021
Mail Initiatiefgroep naar Wethouder Meliani van Kunst en Cultuur

Geachte Mevrouw Meliani,
Langs deze weg wil de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid, een actiegroep die zich de ontwrichtende bouwontwikkelingen in Oud-Zuid aantrekt, er met de grootste klem bij u op aandringen om de aanstaande sloop van het pand Van Eeghenstraat 70-72 tegen te houden. Hier is alweer een voorbeeld van de niet te stuiten ontwrichtende sloop- en
bouwwerkzaamheden dat ons stadsdeel al veel te lang teistert.
We ondersteunen van harte de talrijke andere pogingen die worden gedaan om het onheil af te wenden. Het pand de status van gemeentelijk beschermd object te verlenen kan mogelijk een wending aan de ontwikkelingen geven. We achten u in uw positie de juiste persoon om hier krachtdadig in te grijpen. Hopelijk zien we het resultaat van uw actie binnenkort.
Vriendelijke groet,
Leen Keizer, Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid

21 september 2021
Aanvullende uitgangspunten
bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op 17 maart 2020 de nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt vastgesteld. Hierin worden de inhoudelijke keuzes voor het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het bestemmen van alle gebouwen en gronden in het bestemmingsplan. Nadien is gebleken dat op onderdelen aanvullingen nodig zijn.

Er wordt voorgesteld om de nota van uitgangspunten voor het Museumkwartier – Valeriusbuurt op een aantal punten aan te vullen of aan te passen. In deze notitie worden deze aanpassingen voorgesteld en onderbouwd. Het gaat om de volgende vier onderwerpen:

 1. Nadere uitwerking uitgangspunten voor kantoren
 2. Heroverweging niet-woonfuncties aan de Willemsparkweg en de Koninginneweg
 3. Short-stay appartementen
 4. Particuliere zorgklinieken

  Per onderwerp wordt toegelicht wat al dan niet er in de nota van uitgangspunten staat en wat het voorstel is. Vervolgens wordt uiteengezet wat de aanleiding is en wordt het voorstel onderbouwd. Lees meer:

7 juli 2021
Art. 6:13 Awb in strijd met internationaal recht
Ruimere toegang tot de bestuursrechter

(Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft ons hierop attent gemaakt)
Als gevolg van recente uitspraken zijn de beroepsmogelijkheden van belanghebbenden tegen besluiten omgevingsrecht verruimd. Zij hoeven nu niet meer in een uitgebreide voorbereidingsprocedure eerst een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit om daarna nog beroepsmogelijkheden te hebben bij de bestuursrechter.

Burgers die dus de publicatie van een ontwerpbesluit hebben gemist kunnen daardoor alsnog in beroep gaan. Bovendien mogen belanghebbenden die wel al een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend ook beroep aantekenen tegen het hele besluit, als zij in de zienswijze slechts één onderdeel ter sprake brachten. Belanghebbenden hoeven dus niet meer geforceerd alles te benoemen, om een recht op beroep later niet te verspelen: https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/index.html?nieuws=332

29 juni 2021
Brochure van Liander over het voorkomen van storing en schade

Er komen steeds meer kabels en leidingen in de grond. Hierdoor wordt de kans op graafschade steeds groter. Helaas heeft dit niet alleen economische gevolgen, soms levert
het ook gevaar op voor u, de volksgezondheid en het milieu wanneer u in de grond werkt. In deze folder leest u hoe u zorgvuldig graaft. Wij adviseren u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen om zo schade aan kabels en leidingen te voorkomen, zie:
https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers_Installateurs-Voorkom_Storing_en_Schade.pdf

6 april 2021
Anneke Veenhof van Groen Links, stadsdeelcommissie West, heeft ongevraagd een advies opgesteld over de samenstelling en het functioneren van bezwaarcommissies.

‘De bezwaarprocedures zijn een officieel onderdeel van het inspraakrecht van
Amsterdammers. Het is voor een democratische gang van zaken, het vertrouwen in het
openbaar bestuur en de rechtsstaat in het algemeen van het grootste belang dat dit goed
functioneert. Niet alleen op papier, maar ook in de ervaring van bewoners en ondernemers
van Amsterdam. Als oren en ogen van stadsdeel West ontvangen wij ontstemde geluiden
over de bezwaarprocedure. We krijgen signalen dat mensen het gevoel hebben niet
serieus gehoord te worden; op informatieachterstand te staan; als burger een ongelijke
strijd te leveren tegenover een systeem waarin professionals voornamelijk een hard (met
name juridisch) verweer voeren, dit ondanks het idee van de ingevoerde “informele
behandeling”.’ Lees meer:

1 april 2021
Voorbereidingsbesluit

Gemeente Amsterdam – Voorbereidingsbesluit Museumkwartier – Valeriusbuurt

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 31 maart 2021 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het Museumkwartier en de Valeriusbuurt. De plangrenzen van het voorbereidingsbesluit zijn gelijk aan de plangrenzen van het huidige bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt uit 2011.

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 1 april 2021 en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen. Op grond van artikel 3.3 lid 1 onder a Wabo dienen aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te worden aangehouden.

Dit voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 6 april 2021 gedurende een termijn van zes weken op ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is te raadplegen op de projectwebsite www.amsterdam.nl/museumkwartier.

Het voorbereidingsbesluit is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop plannen zoeken en voer vervolgens het volgende planidentificatienummer (ID) in: NL.IMRO.0363.K1902VBSTD-VG01.

Een papieren exemplaar van het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 6 april ter inzage op het stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923 te Amsterdam. Het stadsloket Zuid is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 8.00 en 18.00 uur. In verband met de coronacrisis kunt u het stadsloket alleen bezoeken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraak maken via: www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-zuid.

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

30 maart 2021
Uitvoeringsrichtlijn Kruimelgevallen Stasdeel West

23 Maart 2021
Nota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ in Stadsdeel Zuid

Een aanpassing van de nota uit 2019 was nodig, omdat het afgelopen anderhalf jaar is gebleken dat er onderdelen uit het Afwijkingenbeleid niet helemaal duidelijk waren. Er zijn daarom nu ‘technische-juridische aanpassingen’ doorgevoerd, zodat onderdelen van de nota weer duidelijker zijn gemaakt. De aanpassing treedt in werking op 1 april en is van toepassing op aanvragen om een omgevingsvergunning die met ingang van de dag van inwerkingtreding worden ingediend.

Maart 2021
Bouwlust en Burenleed

Een lid van de Initiatiefgroep Bouwwoede Zuid die zich intensief bezig houdt met de casuïstiek heeft een stuk geschreven over de huidige stand van zaken rondom de bouwwoede in Oud-Zuid en ook in Oud-West:

De verbouw gaat gewoon dóór!
Wie door Oud-Zuid fietst of wandelt, moet het zijn opgevallen: de bouwwoede gaat gewoon door en nog wel in verhevigde mate! Wie dacht dat het wel wat zou afzwakken onder het nieuwe A2-beleid (sedert medio 2019), is bedrogen uitgekomen. De economische situatie en het (vrijwel) gratis geld maken het investeren in onroerend goed hier een feestelijke en zeer winstgevende onderneming. Vele projectontwikkelaars en huiseigenaren maken daar gebruik van. Voor zover het gaat om kwaliteitsverbetering en onderhoud van panden, een prima zaak!

Maar het betekent helaas ook, dat de problemen rond deze bouwwoede, óók gewoon doorgaan! De Initiatiefgroepen Zuid en West worden nog altijd geconfronteerd met situaties waarin enerzijds projectontwikkelaars, onvoorwaardelijk gesteund door het stadsdeel, en anderzijds omwonenden, lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Nog te vaak blijken omwonenden geen enkel gehoor of begrip te vinden bij het stadsdeelbestuur of -ambtenaren. Integendeel, het stadsdeel geeft niet-thuis of houdt zich onbereikbaar. Of belanghebbende burgers krijgen het advies om maar gelijk naar de kantonrechter (= naar de pomp) te lopen. Vanuit stadsdeel West komen diezelfde burger-onvriendelijke signalen en ook daar wijzen we graag de weg en ondersteunen bewoners.

De voornaamste problemen uit de recente praktijk
1. Onderkeldering
Onderkeldering is duidelijk het grootste probleem in het stadsdeel. Uitbreiding van het aantal m² ondergronds is een heel gewilde manier om de waarde van een woning snel te verhogen. Om de buren niet al direct kopschuw te maken en te doen alsof de ingreep onvermijdelijk is, wordt dit, zelfs in de gemeentelijke registratie, graag ‘funderingsherstel’ genoemd. Maar langzamerhand wordt de gemeente merkbaar wat voorzichtiger met het op grote schaal toestaan van deze ‘ondermijning’ van de stad en wordt er een nieuw beleid ontwikkeld. Voorlopig blijft dat nog te veel bij kreten als: ‘het moet wel ‘grondwater-neutraal’ gebeuren’. Klinkt goed, maar wat betekent dat nu concreet? Wat stelt dat voor eisen en voorwaarden aan de bouwplannen en vergunningaanvragen en wat aan de voorwaarden in de vergunning zelf? Geen wonder dat omwonenden daar vaak gefundeerd bezwaar tegen maken. Hun mandelige (gemeenschappelijke) dragende bouwmuur wordt zwaarder belast, zij krijgen wellicht met verzakking van en scheurvorming binnen hun pand te maken, terwijl de gemeente zich daar niet op laat aanspreken: “Dat moet je maar particulier met de tegenpartij regelen”. Ze gaat er gemakshalve aan voorbij dat het wel de gemeente zelf is die met dergelijke gemakkelijk verleende vergunningen de problemen tussen diezelfde burgers heeft opgeroepen……

2. Optopping
Optoppingen vormen duidelijk nummer 2 op de lijst van ergernissen. Het gaat er dan om een hele of halve etage te plaatsen boven op het bestaande pand. En liefst nog weer een dakterras boven op die nieuwe etage. Ook dan is er sprake van ongecontroleerde extra belasting van mandelige muren. Maar bovenal van aantasting van de cultuur-historische en architecturale waarden van het zo gewaardeerde woonklimaat in deze buurt. Voor de bewoners van bovenwoningen komt daar nog eens bij de grove verrommeling van het hele daklandschap waar ze op uit kijken.

Een tijd lang, zo van voorjaar 2019 tot in de zomer van 2020, heeft het stadsdeelbestuur Zuid dat erkend, en heeft het dergelijke vergunningaanvragen regelmatig om die redenen geweigerd. Dat beleid is sinds een half jaar helemaal teruggedraaid; er worden op redelijk grote schaal weer vergunningen voor een dakopbouw verleend. Zelfs worden nu eertijds geweigerde vergunningen, na formeel bezwaar door de aanvragers, alsnog wél verleend. Vaak tot schade van het straatbeeld en van de omwonenden. Ons zijn twee gevallen bekend, in Zuid en in West, waarbij de stadsdelen tegen de eigen beleidsregels in, toch vergunningen hebben afgegeven. Uiteraard lopen daartegen nu bezwaarprocedures. Pas bij de komende herziening van het bestemmingsplan voor de wijk is er kans dat dit probleem alsnog kan worden hersteld. Mits de politieke wil tot zo’n correctie aanwezig is….

3. Balkonbouw
Sedert de aanpassing van het A2-beleid (juli 2019), mede op sterke aandrang van de Initiatiefgroep Zuid, is aan de bouw van grote balkons ( 2 x 6 meter) aan de achterzijde van woningen, eindelijk een halt toegeroepen. Diepte en breedte zijn beide met ca 25% beperkt, zodat (onder)buren weer zon- en daglichttoetreding hebben in hun woning. De omvangsreductie van balkons komt daarmee neer op bijna 40%. Wel zo belangrijk is, dat voortaan de initiatiefnemer de bewijslast heeft dat hij zijn buren niet in het donker zet door zijn balkon. En niet langer het slachtoffer/ de buurman. Wel blijft het zaak om zelf goed te controleren of de uitvoering wel klopt met de bouwtekening en -vergunning. Handhaving heeft hier in Zuid of West immers ‘geen prioriteit, meneer’! Ja, daar zijn we achter!

4. Woningsplitsing
Bij het vrij komen van een dubbel-laags appartement in de wijk, zien projectontwikkelaars vaak hun kans schoon om door splitsing ervan, meerdere nieuwe zelfstandige woningen te creëren, uiteraard na aanpassingen en verbouwing. Er is dan sprake van woonvorming. Hun winstmotief is duidelijk, er zijn zo snel en gemakkelijk vele eurotonnen te verdienen, maar de gevolgen voor de buren en buurt kunnen ook groot zijn. Het is een verdichting van de bewoning, die vooral aan de achterzijden, de binnenruimten, goed is waar te nemen. Ook betekent dat een andere samenstelling van de bewoning in de buurt en zijn er gevolgen voor ruimtegebruik, parkeerdruk en geluidsoverlast. We hebben sterk de indruk dat de huidige beleidsnormen onvoldoende streng zijn en in elk geval gemakkelijk aanleiding tot uitwassen geven.

5. Verkamering
Dit is een zelfs nog veel verder gaande vorm van verdichting van bewoning en mogelijke overlast. In zo’n geval wordt een woning in een aantal veel kleinere, ONzelfstandige wooneenheden opgesplitst, bijv. een oorspronkelijke verdieping wordt in 4 wooneenheden opgeknipt, alle met een formidabele huurprijs van bijvoorbeeld € 850. Tel uit je winst! Er wordt grof misbruik gemaakt van de woningnood onder jongvolwassenen, die geen andere keuze hebben. Het meest extreme ons voorgelegde geval is een project in Buitenveldert waar een oorspronkelijk eengezinswoning eerst voorzien wordt van een nieuwe daketage en de zo ontstane drie verdiepingen van het pand in 14 (veertien!) onzelfstandige en te verhuren wooneenheden worden opgeknipt. Onnodig te zeggen hoezeer een buurt bij het doorzetten van zo’n absurdistische ontwikkeling, van karakter kan veranderen. Voor dit (wan)beleid van gemeente en stadsdeel bestaat in de omgeving geen enkel begrip.

Dat hierbij regelmatig ook nog fouten worden gemaakt, heeft de Raad van State onlangs geconstateerd. Die merkte in een uitspraak op dat de Huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam intern inconsistent is en dat ze in een verkameringszaak in Noord, niet juist is geïnterpreteerd en uitgevoerd. Gelukkig voor de bewoners kan de gemeente tegen deze uitspraak niet verder in beroep.

Conclusies:
De bouwwoede duurt onverminderd voort. Volgens ervaringen van bewoners valt er nog wel wat aan te merken op de gang van zaken in Zuid en ook in West. In hun strijd met de projectbazen en de gemeente komen zij van alles tegen. We hebben uit hun ervaringen mogen noteren (selectie):

 • Overschrijding van behandeltermijnen, waardoor vergunninghouders, in afwachting van behandeling van een bezwaarschrift, in alle rust hun bouwactiviteiten kunnen voortzetten en de rechten van omwonenden worden uitgehold;
 • Alleszins aanvechtbare juridische interpretaties, constructies en redeneringen, soms tegen beter weten in:
 • Daarmee worden regelmatig duidelijke strijdigheden van een bouwplan met het bestemmingsplan of het eigen beleid, gemaskeerd, goedgepraat of weggeredeneerd;
 • Ambtenaren nemen genoegen met aanvragen met daarin aantoonbaar onjuiste en/of onvolledige gegevens en /of bouwtekeningen; een goed zicht op het bouwplan in zijn omgeving ontbreekt;
 • Niet-communicatief optreden naar omwonenden, maar hun belangen veronachtzamend of bagatelliserend (privacy!); zeker geen overheid-voor-alle-burgers willen zijn. Werkelijke belangenafweging ontbreekt stelselmatig;
 • Vereenzelviging door bezwaarschriftencommissies en behandelend ambtenaren gezamenlijk, met de belangen van de aanvrager, de al eerder ingenomen standpunten en de verleende vergunning;
 • Duidelijk te ruime beleids- en interpretatievrijheid voor de behandelend ambtenaar, die hij/ zij steeds in het voordeel van de bouwaanvrager gebruikt, ten koste van omwonenden. Die krijgen het nakijken en worden naar de kanton- of bestuursrechter gejaagd;
 • Gebrek aan bestuurlijke aansturing van de ambtenarij, met name bij lastige onderwerpen zoals die op het snijvlak van het privaat- en bestuursrecht, (bijv. bij VvE-situaties);
 • Gebrek aan tijdige interne coördinatie bij dossiers, bijv. tussen de afdeling Vergunningen (VTH), de Commissies Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de beleidsafdeling Ruimte en Duurzaamheid (R&D);
 • Tekort aan feitelijk inzicht in zaken omdat ambtenaren weigeren een situatie te komen bekijken om zelf een oordeel te vormen op basis van feitelijke constateringen;
 • Het consequent negeren van de wettelijke plicht (AWB art.4:8) om ook omwonende belanghebbenden te betrekken/te horen bij besluitvorming;
 • Gebrekkige interne controle op de inhoud van de besluitvorming door ambtenaren;
 • Een notoir gebrek aan bereidheid bij de gemeente om van eigen eerder gemaakte (bouwkundige of juridische) fouten te leren. Blunders worden zo herhaald en zien we later terug, in de bouw als ’trendsetter’ of in rechte als ‘precedent’.

Amsterdam, maart 2021
Initiatiefgroep Bouwwoede Zuid.

Maart 2021
Stand van zaken rondom het bestemmingsplan Valeriusbuurt-Museumkwartier

Jan Schrijver van de Vereniging Buurtbelang Museumplein over de nieuwe planning van de procedure bestemmingsplan. Traagheid troef:
‘Het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan is alweer verder naar voren geschoven hoorden we in december. Als een tegemoetkoming na de vele protesten zal het stadsdeelbestuur eind maart toch een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ inlassen. Een dergelijk besluit dient ervoor om de bestaande situatie te bevriezen. Nog even snel een aanvraag indienen onder de oude meer coulante voorwaarden wordt daarmee voorkomen. Zo’n voorbereidingsbesluit was aanvankelijk niet de bedoeling, omdat het stadsdeel claims (planschade) vreesde van bouwers. De nieuwe planning voorkomt dit schadelijke gevolg. In de periode van tervisielegging, die na het publiceren van een ontwerp volgt, kunnen bewoners hun zienswijzen indienen.

2 maart 2021
Stadsdeel komt toch tot een voorbereidingsbesluit
Waar het stadsdeel nooit aan wilde (vanwege angst voor ‘planschade’) gaat nu toch, gezien het lange voortraject, toch gebeuren. Er komt een voorbereidingsbesluit. Zie de brief van het stadsdeel:

7 december 2020
Zesde Memo over de bouwdynamiek van het dagelijks bestuur van Zuid aan de stadsdeelcommissie Zuid.

Geachte leden van de stadsdeelcommissie Zuid,
Graag informeren wij u over de voortgang bouwdynamiek in Zuid. Deze memo is een vervolg op de eerdere memo´s die u de afgelopen tijd heeft ontvangen.
Amsterdam groeit en blijft in toenemende mate aantrekkelijk om te wonen, werken en verblijven. Deze groei brengt helaas ook negatieve gevolgen met zich mee, waar bouwdynamiek er één van is.
De doelstelling van de aanpak bouwdynamiek, zoals in de bestuurlijke opdracht omschreven, is: “Het vinden van een nieuwe balans tussen enerzijds het vergroten van leef- en woonoppervlakte en het waarborgen van kwaliteit in de stad, en anderzijds het bestrijden van de negatieve gevolgen van bouwdynamiek.” Zie:

Adviezen Stadsdeelcommissie en Dagelijks Bestuur Zuid aan de gemeente over afwegingskader grondwaterneutrale kelders
Intern ambtelijk briefverkeer waaruit blijkt dat er toch wat begrip ontstaat voor de problematiek van private belangen van omwonenden die bij kelderbouw snel in het gedrang kunnen komen. Zie op blz. 2 onder het tweede punt. Relevante overwegingen t.b.v. op het moment lopende bezwaar- en beroepsprocedures. Zie:


1 december 2020
Voorbereidingsbesluit in voorbereiding

Het gaat allemaal wat langer duren eer er een bestemmingsplan Valeriusbuurt-Museumkwartier komt. Bovenstaande planning klopt dus niet meer. Vandaar dat het Stadsdeel alsnog het besluit heeft genomen om een voorbereidingsbesluit te gaan hanteren waar het voorheen geen trek in had. Begin 2021 komt een nieuwe planning:

‘Geachte leden van de stadsdeelcommissie Zuid,
Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Museumkwartier en de Valeriusbuurt. De planning voor dit bestemmingsplan loopt uit. Het DB wil de gemeenteraad daarom voorstellen om een voorbereidingsbesluit te nemen. In deze brief informeren wij u waarom de planning uitloopt en wat de consequenties zijn.’
Zie de brief van het ambtenarenapparaat aan de stadsdeelcommissie:

20 oktober 2020
Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-Zuid in coronastand
De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid is al enige tijd teruggeschakeld op een wat lagere versnelling. Het virus zit ons dwars. Gangbare vormen van overleg worden bemoeilijkt of gaan uiterst ongemakkelijk. Daarnaast is een aantal belangrijke dossiers onderweg, die tot recent al onze aandacht hadden. We verwachten dat veel van onze speerpunten daarin worden gehonoreerd.
We hebben afgesproken voorlopig pas op de plaats te maken, maar onmiddellijk weer paraat te zijn als dat nodig is. Dit gaat zeker duren tot het eind van dit jaar. De volgende activiteiten gaan door of staan op de rol:

 • De behandeling van schrijnende vragen van buurtgenoten over dreigende (ver)bouwoverlast naast hun deur. Henk Bakkerode gaat door met individuele advisering en ondersteuning. Hij is via de mail van deze website bereikbaar;
 • De website Bouwwoede Amsterdam blijft actief met het verstrekken van informatie over ontwikkelingen;
 • We zetten de contacten met de Oud-Zuid leden van de Stadsdeel Commissie voort. Zo ook de communicatie met het Kernteam Bouwdynamiek en waar nodig met leden van het stadsdeelbestuur;
 • Het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt wordt momenteel uitgewerkt aan de hand van de begin dit jaar vastgestelde uitgangspunten. Begin 2021 is het gereed voor bestuurlijke besluitvorming waarna het ter visie wordt gelegd. We zorgen ervoor dat we erbij zijn om het plan kritisch te bekijken, met name of de uitgangspunten goed tot hun recht komen. We hebben in dit verband ook contact met de Vereniging Buurtbelang Museumplein;
 • De procedure voor de erkenning van onze buurten als Rijksbeschermd Stadsgezicht is nog gaande. Het duurt onacceptabel lang. Het dossier ligt bij de wethouder Van Doorninck;
 • Er is een nota “Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders” uitgebracht en in behandeling. De Initiatiefgroep is samen met de collega’s in Oud-West betrokken bij verder overleg en uitwerking;
 • Binnenkort verschijnt de tweede druk van Rudolf Dekker’s boek “Roofbouw op Oud-Zuid”. Bijgewerkt met de recente ontwikkelingen;
 • Op onze agenda staat ook de problematiek rond de ”verkamering” die steeds nijpender wordt. Er groeit een sterke afschuw tegen de consequenties van het recent vernieuwde huisvestingsbeleid.

We roepen iedereen op signalen van bouwwoede aan ons door te geven!

Amsterdam, 20 oktober 2020,

De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid.

6 oktober 2020
Stadsdeel West start pilot met verbod op oude aggregaten (bericht AT5)
Als het aan stadsdeel West ligt, verdwijnen oude aggregaten uit het straatbeeld. Het stadsdeel start een pilot waarbij in een deel van West alleen moderne aggregaten mogen worden gebruikt.
De proef is een onderdeel van de Amsterdamse aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het een maatregel tegen het terugdringen van bouwoverlast in West. Vanaf 1 november wordt de pilot gestart in postcodegebied 1054, waar de Helmersbuurt, Vondelbuurt en Overtoomse Sluis onder vallen. 
Aannemers of bewoners die in dit gebied een aggregaat willen plaatsen bij verbouwingen, hebben daarvoor een objectvergunning nodig. De vergunning wordt alleen verstrekt als een aggregaat voldoet aan de nieuwe regels.
Volgens de gemeente stoten deze moderne aggregaten 100 procent minder fijnstof uit, ongeveer 40 procent minder stikstof en maken ze minder lawaai. Verouderde aggregaten mogen daar na 1 november niet meer worden neergezet, maar kunnen wel gebruikt worden in andere delen van de stad.
De pilot van stadsdeel West duurt een half jaar. Zodra het resultaat positief is, wordt bekeken of de maatregel ook in de rest van de stad kan worden ingevoerd.

Bouwwoede in de Johannes Verhulstraat, maandagochtend 28 september
Aan de Emmastraat kwam onlangs een stalen balk door de muur bij de buren naar binnen.

15 september 2020
De Groen Links-fractie van stadsdeel West heeft in de persoon van Anneke Veenhoff die hier al jaren mee bezig is, een zeer gedegen advies opgesteld, goed onderbouwd en met uitgebreide achtergrondinformatie over het fenomeen onderkelderen:
‘Door de centrale stad is het Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders opgesteld. De gemeente neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor het grondwater, de kwaliteit van de bodem. Dit advies ziet toe op het toevoegen van het maatschappelijke aspect van het realiseren van kelders aan het Afwegingskader’:

10 september 2020
Vanaf 10 september ligt gedurende 6 weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Oud-Wet 2018 1ste herziening:

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 25 augustus 2020 het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 1e herziening vrijgegeven voor terinzagelegging.

Plangebied

Het plangebied komt overeen met het plangebied van bestemmingsplan Oud West 2018 dat op 7 november 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad Amsterdam en wordt globaal begrensd door de Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt op een aantal onderdelen herzien. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel hecht veel waarde aan het belang van binnentuinen en tuinen. Oud-West is één van de dichtst bebouwde gebieden van Nederland. Het behoud van groene tuinen kan bijdragen aan het beperken van hittestress en het waterbergend vermogen bij hevige regenbuien versterken. Bovendien zijn de tuinen voor veel bewoners een belangrijke buitenruimte en rustoord binnen de bouwblokken.

De tuinen zijn waardevol voor de volksgezondheid, waterberging, cultuurhistorie en biodiversiteit. Vanwege een goed woon- en leefklimaat wil het bestuur dat de tuinen in Oud-West zo groen mogelijk blijven en zo goed mogelijk zijn voorbereid op klimaatveranderingen. Daarom heeft het stadsdeel een ontwerpbestemmingsplan gemaakt waarin vergunningvrij bouwen in het achtererfgebied wordt beperkt én een maximaal verhardingspercentage wordt voorgeschreven. Het gaat dus niet alleen om het tegengaan van bouwwerken maar ook van verharding en betegeling van tuinen.

Daarnaast bevat de herziening strengere bouwregels voor dakterrassen en balkons en worden daktoegangsopbouwen niet langer toegestaan. Deze strengere bouwregels zijn conform de uitvoeringsrichtlijnen voor kruimelafwijkingen die het DB van stadsdeel West op 21 januari 2020 heeft vastgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 1e herziening ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van donderdag 10 september 2020 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 21 oktober 2020 ter inzage bij het Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Zie voor de openingstijden https://www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-west/

Het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 1e herziening met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 

Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.E2001BPSTD-OW01

8 september 2020
Op deze dag is de vergadering van stadsdeelcommissie-West.
Op de agenda staat ook de nota Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders.
Anneke Veenhof van Groen Links somt een aantal bespreekpunten op, zoals:

‘We zijn blij dat op pagina 1 van de brief de gemeente voor het eerst aangeeft dat zij zich verantwoordelijk voelt, naast haar zorgplicht in openbaar gebied, ook op particulier
terrein, ook al is zij daarvoor juridisch niet verantwoordelijk. Dit is een grote stap vooruit
omdat grondwater zich, zoals men schrijft, inderdaad niet houdt aan perceelsgrenzen.
Tot voor kort verwezen de verschillende verantwoordelijke instanties naar elkaar en
vooral ook naar de perceeleigenaar. Fijn dat hier nu erkenning voor is en heel goed dat
de wethouder deze handschoen oppakt.’
Zie verder:

3 september 2020
Inspraakprocedure Concept Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam.

Amsterdam kent een aantal gebieden met een delicate grondwatersituatie en de gemeente wil mogelijke negatieve gevolgen voor het grondwater door de bouw van kelders voorkomen. De grondwatergevoeligheid van de stad en de gevolgen van de klimaatverandering nopen tot publiekrechtelijke regulering van ondergrondse bouwwerken, ongeacht of dit in openbaar gebied of op particulier terrein is, omdat grondwater zich niet houdt aan perceelgrenzen. Zie : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-224328.html

14 juli 2020
Frank van der Hoek en Fike van der Burght, kernleden van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-West, geven middels een brief te kennen te gaan verhuizen vanwege de al jaren durende bouwoverlast waaraan ook de komende jaren geen einde lijkt te komen. De brief is gericht aan wethouder Van Doornick en stadsdeelbestuurder West Melanie van der Horst.  In het Parool is een verkorte versie gepubliceerd:

Amsterdam, 14 juli 2020

We willen jullie informeren over ons besluit om vanwege de overlast van de vele verbouwingen te verhuizen uit de Eerste Helmersstraat 105. Dat is voor ons een ingrijpend beslissing; we hebben een heel fijn huis en wonen al 25 jaar in de Helmersbuurt. We wilden hier graag oud worden. Waarom vertrekken we?

Zoals jullie weten worden de panden op de nrs. 99 en 101 door de nieuwe eigenaars onderkelderd en verbouwd. Dat zou 7-8 maanden kosten, maar het duurt al 18 maanden en het einde is nog niet in zicht. Er is 6 dagen in de week bouwlawaai, er staan 7 dagen containers voor de deur, cementmolens, bouwmaterialen, busjes en toiletten op de stoep, vracht- en kraanwagens versperren de straat (met en zonder TVM). Handhaver Rob Bos doet zijn best, maar krijgt het niet onder controle. Als we het zelf aandurven om er iets van te zeggen, krijgen we een scheldpartij over ons heen. Thuiswerken is vaak een crime.

6 juli 2020
Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam.
Brief van de wethouder Ruimtelijke Ordening aan het Dagelijks Bestuur (DB)van de stadsdelen om advies. De DB vraagt weer om advies van de stadsdeelcommissies (SDC). De SDC kan weer overleggen met onder andere de Initiatiefgroep.

Op 22 juni is het ‘Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam’ gepubliceerd. Een zeer uitgebreid ambtelijk verslag waarin allerlei aspecten aan bod komen:

1 juli 2020
Uitnodiging voor de ceremonie plaatsen Stolperstein voor Etty Hillesum vóór het huis aan de Gabriël Metsustraat 6. Tijd: vrijdag 3 juli, aanvang programma: 12.30:

29 juni 2020
Eindelijk begint de gemeente door te krijgen dat de diverse bouwactiviteiten coördinatie behoeven. Het gebiedsteam Oud-Zuid roept dan ook de bouwers op voor wat zij noemt een ‘bouwcoördinatieoverleg’ voor afspraken tussen bouwers en buren:

24 juni 2020
Vijfde memo van de Stadsdeel Commissie gebied Oud-Zuid over de aanpak bouwdynamiek, gericht aan het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid:

17 juni 2020
Huis waar Etty Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde voorlopig gered van de sloop. Dit nieuws heeft in alle landelijke dagbladen gestaan. Hier het NRC:

11 juni 2020
Vijfde memo van de Stadsdeelcommissie over de bouwwoede. Belangrijke punten: vertraging van de invoering van het bestemmingsplan Valeriusbuurt-Museumkwartier; beperking van de mogelijkheid aanbrengen extra daklaag.:

11 mei 2020
Advies Dagelijks Bestuur Zuid aan B&W over Rijksbeschermd Stadsgezicht.
Een fragment: ‘Naar aanleiding van de adviesvraag willen we aangeven dat Zuid adviseert over de aanwijzing van gebieden op het grondgebied van Zuid, over het gebied Vondelpark buurt, Concertgebouw buurt en de Pijp en hiermee dan ook geen advies geeft op de delen van West en Oost die op de kaart met deelgebied Oud Zuid zijn weergegeven.’
Voorts: ‘ Met de hierboven verwoorde vragen en randvoorwaarden adviseert het DB Zuid positief op de aanvraag tot aanwijzing tot beschermd stadsgezicht. We vragen u om de genoemde aspecten spoedig terug te koppelen en bij positieve uitkomsten de minister te vragen om het bedoelde gebied als rijksbeschermd stadsgezicht aan te wijzen’.

1 mei 2020
Een paginagroot artikel in de zaterdageditie van het NRC over de bouwwoede in Zuid en over de dreigende sloop van Gabriël Metsustraat 2-4-6 in het bijzonder: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/sloop-dreigt-voor-etty-hillesumpand-a3998206

29 april 2020
Minder mogelijkheden voor extra bouwlagen Museumkwartier en Valeriusbuurt.

Eigenaren van panden in het gebied waarvoor het bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt geldt, krijgen te maken met minder mogelijkheden om een extra laag op hun huis te zetten. Dit vloeit voort uit de “Uitvoeringsrichtlijnen extra bouwlagen Museumkwartier en Valeriusbuurt” die het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid  op 21 april 2020 heeft vastgesteld. https://www.amsterdam.nl/nieuws-oud-zuid/minder-mogelijkheden-extra-bouwlagen/

28 april 2020
Brief van de Initiatiefgroep Oud-Zuid aan de Wethouder Ruimtelijke Ordening en aan de leden van het DB Stadsdeel Zuid over de dreigende sloop van Gabriël Metsustyraat 2-4-6.

22 april 2020
Procedure Gabriël Metsustraat 2-4-6 voor gemeentelijk monument
.
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op 21 april besloten om een procedure op te starten tot het al dan niet aanwijzen van de panden Gabriël Metsustraat 2-4-6 als gemeentelijk monument. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Cuypers Genootschap. De reguliere termijnen van de behandeling zijn ingekort. Zie:

15 april 2020
Brief van de Initiatiefgroep Oud-Zuid aan de leden van de Stadscommissie en aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuid over de aanvraag Rijksbeschermd Stadsgezicht.

‘Geachte leden van het DB,
Recent kregen we van uw afdeling bestuurscontacten de brief die u ontving van de wethouder R.O., mevrouw Van Doorninck, over aanvraag voor aanwijzing tot rijksbeschermd stadsgezicht van onze buurten. Het onderwerp behoort al langer tot de belangrijke speerpunten van de Initiatiefgroep Oud Zuid. Uw voorzitter weet van het belang dat wij en de buurtbewoners aan deze status toekennen. In ons jongste gesprek met hem, dd. 11 maart jl., kwam het weer aan de orde. Hij deelde ons ongeduld over de trage gang van zaken. Het was toen een klein jaar geleden dat uw DB er bij de wethouder op aandrong de erkenning tot beschermd stadsgezicht (opnieuw) onder de aandacht te nemen (brief 18 december 2018). ‘ Zie verder:

15 april 2020
Een ingezonden brief in de Volkskrant
‘De sloop van het huis waar Etty Hillesum, voordat zij naar Auschwitz werd gedeporteerd, Het Verstoorde Leven schreef, zal blijk geven van een schokkende veronachtzaming van cultureel erfgoed. Het zal een belediging zijn voor het levend houden van sterke, zeldzame vrouwelijke stemmen uit de tijd waarin Hillesum leefde. Als men dit laat gebeuren, zou dat voor de cultuur van Nederland en de rest van de wereld, net zoiets zijn als het verwoesten van een huis van Vincent van Gogh of Jeroen Bosch.
In de jaren negentig nam ik haar boek An interrupted life ­tijdens tournees mee in mijn vioolkist. Tijdens een concert in het Concertgebouw, waar we Different Trains van Steve Reich uitvoerden, voelde ik haar aanwezigheid op het podium. Zoiets had ik nooit eerder ervaren. Weer terug op mijn hotel­kamer, bladerde ik door haar boek en zag haar Amsterdamse adres op de achterflap staan.
Ik zal nooit vergeten dat ik de volgende ochtend naar haar huis liep en zo blij was met de plaquette op de muur die haar en haar werk memoreerde. Etty’s ontdekking dat je innerlijke ruimte kan groeien en er licht is als de mogelijkheden in de buitenwereld steeds kleiner en restrictiever worden, is ook nu van grote waarde. Ze blijft voor mij een baken. We zouden plekken als deze, waar grote menselijke prestaties zijn geleverd, niet moeten vernielen, maar bewaren.
David Harrington, oprichter en artistiek directeur Kronos Quartet, San Francisco

10 april 2020

Grote commotie over plannen om een pand aan de Gabriël Metsusstraat te slopen.
‘Boven het statige huis waar Etty Hillesum haar indrukwekkende oorlogsdagboeken schreef, hangt een onbarmhartige sloopkogel. Eigenaar en vastgoedmagnaat Ronald Egger wil het schuin tegenover het Concertgebouw gelegen pand platgooien. Uit het puin moeten zes luxe appartementen verrijzen, plus een privégalerie. De aanvraag voor een sloopvergunning ligt op het Amsterdamse stadsdeel Zuid te wachten op een reactie. Tegenover de macht en hebzucht van het grote geld zijn zachte krachten opgestaan.’ (Volkskrant, 9 april 2020).https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/sloopkogel-hangt-boven-het-huis-waar-etty-hillesum-haar-indrukwekkende-oorlogsdagboek-schreef~bd3415c18/.

Gabriël Metsustraat 2-4-6

Buurtgenoot Marita Mathijsen schreef dit op haar blog:
‘Het virus dat sinds februari 2020 kwetsbare ouderen sloopt, waart al veel langer in een andere vorm rond in Amsterdam. Daar sloopt het kwetsbare oudere panden. Het is bijna onvoorstelbaar waarvoor in met name Amsterdam-Zuid zonder enig pardon vergunningen verleend worden voor sloop, onderkeldering (met onomkeerbare gevolgen voor de waterstand), extra lagen bovenop bestaande gebouwen. Voor interne sloop is niet eens een vergunning nodig.’
En: ‘Nu wordt ook het pand op de Gabriël Metsustraat 6 bedreigd. Hier woonde van 1937 tot 1943 Etty Hillesum en hier schreef ze haar aangrijpende, wereldberoemd geworden dagboek. Van hieruit kwam ze via Westerbork terecht in Auschwitz, waar ze vermoord werd, 29 jaar oud.  Dit alleen al zou voldoende moeten zijn om het pand te behouden.’
https://maritamathijsen.wordpress.com/2020/04/11/sloop-van-monumentaal-pand-waarin-etty-hillesum-tot-1943-schreef-en-leed/

Teken de petitie tegen de sloop. Ga naar: https://petities.nl/petitions/stop-sloopplannen-etty-hillesum-s-panden-aan-het-museumplein?locale=nl

8 april 2020
Schrijven van de Erfgoedvereniging Heemschut, gericht aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid over de geplande sloop van Gabriël Metsustraat 2, 4 en 6:

2 april 2020
Invoering Omgevingswet uitgesteld.
De invoering van de Omgevingswet loopt wederom vertraging op. Minister van Milieu en Wonen, Van Veldhoven, blaast de invoering op 1 januari 2021 af vanwege de aandacht die de bestrijding van het coronavirus opslokt. De aanpak van het kabinet zou te ‘diep ingrijpen’ op het dagelijks leven om het project door te zetten.

29 maart 2020
Tot en met 1 april 2020 kon een mening worden gegeven over het voorstel om een Hemelwaterverordening in de gemeente Amsterdam vast te stellen. Dat is een verordening die regelt dat voor nieuwbouw in de stad een verplichting komt een voorziening te maken voor de opvang en het verwerken van regenwater op het eigen perceel. De reden hiervoor is dat klimaat verandert en dat in de toekomst steeds vaker zwaardere buien kunnen vallen. Hierdoor kan overlast en schade ontstaan, doordat straten, kelders, woningen en gebouwen onderlopen. Fike van der Burght heeft namens de Initiatiefgroepen Stop de bouwwoede oud-West en oud-Zuid een zienswijze ingediend:

27 maart 2020
Een bericht van de gemeente:
‘De gemeente Amsterdam gaat het bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt uit 2011 actualiseren. De actualisatie is onderdeel van de bredere aanpak bouwdynamiek. In het kader van deze aanpak zijn 19 maatregelen geformuleerd om de negatieve gevolgen van de bouwdynamiek in populaire vooroorlogse wijken in te perken. Eén van de maatregelen is het opstellen van meer conserverende bestemmingsplannen.’
Zie Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18632.html

19 maart 2020
is een hoorzitting gepland over de vergunde verbouwplannen aan de Van Eeghenstraat. Het coronavirus heeft echter roet in het eten gegooid, de zitting is tot nader order uitgesteld.

17 maart 2020
Een ontwikkeling rondom de aanvraag rijksbeschermd stadsgezicht.
Een schrijven van het kernteam bouwdynamiek aan het dagelijks bestuur van de stadsdelen Oost, West en Zuid. Doel: het kunnen komen tot een ‘gedragen’ aanvraag bij het Rijk.

27 februari 2020
Ook het NRC besteedt pakt groot uit over de verbouwplannen aan de Van Eeghenstraat:

21 februari 2020
Een item in het AT5-nieuws over de vergunde verbouwplannen van Van Eeghenstraat 94-96-98. Bewoners van de Vondelparkbuurt maken zich grote zorgen. Als het aan de eigenaar van het pand ligt moeten er straks in plaats van vijftig ongeveer tweehonderd werknemers in kunnen. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage.  https://www.at5.nl/artikelen/200210/bewoners-vondelparkbuurt-klaar-met-verbouwingen-diepe-ellende

Van Eeghenstraat 94-96-98

6 februari 2020
Een zeer degelijke nota van de Initiatiefgroep Stop de Bouwwoede Oud-West over de schadelijke aspecten van kelderbouw:

23 januari 2020
Gemeentelijk verslag van de inloopbijeenkomst die op 23 januari in het Concertgebouw werd gehouden over het bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt:

9 januari 2020
Telegraaf en Parool besteden de nodige aandacht aan de uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan:

7 januari 2020
Concept nota van uitgangspunten Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021
Het Dagelijks Bestuur heeft op dinsdag 7 januari 2020 ingestemd met de concept nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021. Hierbij biedt het DB u de conceptnota van uitgangspunten inclusief bijlagen aan en stelt u in de gelegenheid om een advies uit te brengen over de concept. Het DB stelt voor om de voorgestelde uitgangspunten te bespreken in de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie. Deze vindt plaats op 15 januari 2020. Indien u een advies wilt uitbrengen, dan ontvangen wij uw advies graag uiterlijk 31 januari 2020.

20 december 2019
Gemeente Amsterdam – Voornemen voorbereiding eerste herziening bestemmingsplan Oud-West

Het bestemmingsplan beoogt te voorzien in een juridisch planologisch kader waarmee het vergunningvrijbouwen in het achtererfgebied niet langer mogelijk is. Vanwege een goed woon- en leefklimaat van de bewoners is het wenselijk dat tuinen zo open mogelijk blijven en bouwwerken (aanbouwen en vrijstaande bouwwerken) niet langer zonder vergunning en onvoorwaardelijk mogelijk zijn.
Groot nieuws in de strijd voor groene binnentuinen. Ook is het voornemen om de zogeheten dakopbouwen, bouwsels die toegang geven dat een dakterras, te gaan verbieden. Zie:

Eev volgebouwde binnentuin in de Stadionbuurt

Reactie Initiatiefgroep Bouwwoede Oud-West op tweede voortgangsrapportage Bouwdynamiek , gericht aan de leden van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening die op 11 december bijeen komt.    

Geacht raadslid, Commissielid RO,                                                                                            Aanstaande woensdag 11 december bespreekt u de voortgangsrapportage Bouwdynamiek. Wij zijn als actieve bewoners helaas niet betrokken geweest bij de opstelling van de rapportage. Daarom sturen wij u hierbij onze opmerkingen op hoofdlijnen. Zie:

4 december 2019
Amsterdam-Zuid zoekt meerdere bouwinspecteurs

Via via kreeg de initiatiefgroep een vacature-advertentie toegespeeld. Uit de advertentie is op te maken hoe het gemeente-apparaat is georganiseerd en er staat een taakomschrijving in. Zie:

4 december 2019
Gemeente Amsterdam – Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud West 2018 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan – Amsterdam
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: ‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 7 november 2019 het bestemmingsplan Oud West 2018 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.’ Zie verder: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66635.html

24 november 2019
Kelderenquête

Anneke Veenhoff, fractievoorzitter van Groen Links Amsterdam West, heeft een enquête georganiseerd rondom verkeldering:
‘Het onderzoek is een ​inventarisatie​: om erachter te komen wat er is gebeurd bij mensen waar een kelder is gebouwd in hun directe omgeving. Hoeveel en welke overlast hebben mensen ervaren, welke schade is geleden, hoe ging de afhandeling van de schade etc. De enquête is door 53 mensen ingevuld, afkomstig uit Oud-West, de Baarsjes, Bos en Lommer, Westerpark, maar ook uit Oost en Centrum. De enquête ging van start op 4 oktober en deze resultaten zijn gebaseerd op de stand van 13 november 2019.’ Zie:

21 november 2019
Eindelijk een bericht vanuit de gemeente over het aanwijzen van Oud-Zuid tot ‘rijksbeschermd stadsgezicht’. Alleen al aan de aankondiging kan men de stroperigheid van het proces aflezen: ‘Op verzoek van bewoners en de stadsdeelcommissie heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur van Zuid, op 18 december 2018 met een schrijven aan de wethouder, gevraagd om een extra maatregel op te nemen. De maatregel betreft het onderzoeken van de mogelijkheid tot het aanwijzen van wijken tot rijks beschermd stadsgezicht. Hierbij ontvangt u ter informatie de reactie van de wethouder dd 19 november 2019 en de brief van het dagelijks bestuur dd 18 december 2018.’ Op deze manier gaat het nog jaren duren. De status van rijksbeschermd stadsgezicht geeft een argument om optoppingen niet toe te staan, vandaar dat de Initiatiefgroep dit wil. Zie:

Plan-Zuid is rijksbeschermd stadsgezicht. Toch twee dakopbouwen Jasonstraat hoek vtvSerooskerkenweg

18 november 2019
Brief van Melanie van der Horst, stadsdeelvoorzitter West, aan de leden van de stadsdeelcommissie
over de tussenevaluatie.
‘Leden van de Stadsdeelcommissie West,
Voor de vergadering van morgenavond 19 november staat de tussenevaluatie en vervolgopdracht Bouwdynamiek geagendeerd. Deze evaluatie is reeds op 28 oktober jl. besproken in het BuurtLAB en op 13 november jl. tijdens een bewonersbijeenkomst. Hieronder licht ik graag toe welke uitkomsten daarvan ik toe wil voegen aan de herijkte opdracht.’ Zie:

14 november 2019
Een tussenevaluatie van stadsdeel West over wat consequent genoemd wordt de bouwdynamiek:

13 november 2019
Bewonersbijeenkomst over de aanpak van bouwoverlast in Amsterdam-West, georganiseerd door Stadsdeel West. Zie: Bewonersbijeenkomst over de aanpak van bouwoverlast in West

14 november 2019
Een schrijven van stadsdeel Zuid:
‘Namens het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ontvangt u hierbij ter informatie de memo met bijlagen die vandaag verstuurd is aan de stadsdeelcommissie Zuid waarmee het dagelijks bestuur de stadsdeelcommissie informeert over de voortgang op het onderwerp bouwdynamiek in Zuid’.
Voorts de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt. Zie voor deze memo en de nota:

12 november 2019
Van de verdiepingssessie over het komende bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt, 29 oktober in het Concertgebouw, is door het stadsdeel een verslag gemaakt. Zie:

10 november 2019
Tussenbalans Bouwwoede

Leen Keizer, voorzitter van de Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid, heeft een artikel geschreven voor de Wijkkrant. Een tussenbalans.
‘Het is weer hoog tijd om de ellende van de voortdurende bouwactiviteiten onder de aandacht te brengen. Door omvang en hinder zorgen die er zelf ook voor dat ze niet over het hoofd kunnen worden gezien. Te midden van alle rumoer en lawaai is de geheimzinnige stilte op de bouwplaats van De Valerius bijna een verademing; niet mooi maar weldadig rustig’. Zie verder:

7 november 2019
is de Gemeenteraad bij elkaar geweest.
Agendapunt 51 was het vaststellen van het bestemmingsplan Oud-West. Zie: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/684466/RAAD%2007-11-2019

30 oktober 2019
Behandeling door de Raadscommissie van het nieuwe bestemmingsplan Oud-West. Zie:

Anneke Veenhoff, fractieleider van Groen Links in West, heeft een uitgebreide toelichting geschreven over dit nieuwe bestemmingsplan, mede in samenhang met het nieuwe kruimelbeleid. Zie:

29 oktober 2019
Eisen bij verlening vergunning onderkeldering aangescherpt

De eisen die de gemeente stelt bij het verlenen van een vergunning tot onderkeldering zijn wat aangescherpt. Dat is tenminste op te maken uit een uitspraak van de bezwaar-
commissie over onderkelderingen aan de Valeriusstraat. Zich beroepend op het rapport van Waternet en het Ingenieursbureau Amsterdam van 13 maart dit jaar worden de volgende nadere eisen aan de uitvoering van de vergunning gesteld:

29 oktober 2019
Een ‘verdiepingssessie’ is gehouden in het Concertgebouw. Vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en ontwikkelaars gingen met elkaar en met de gemeente in gesprek over hun wensen voor het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt. Werd door stadsdeel Zuid georganiseerd.
Klik voor uitnodiging en programma op de menubalk op ‘juridische zaken’ en vervolgens ‘bestemmingsplan’. Een verslag is in de maak.

15 oktober 2019
Veel bewoners van Oud Zuid worden overvallen door bouwplannen van hun buren of een projectontwikkelaar, waarbij ze nogal eens het akelige gevoel krijgen dat de gemeente/het stadsdeel wel erg gemakkelijk een vergunning verleent en aan bezwaren van derden en aan risico’s voorbij wandelt. Omdat er zoveel buurtbewoners te maken krijgen met dit soort ontwikkelingen, wordt aan leden van de Initiatiefgroepen Bouwwoede Oud-Zuid en Oud-West regelmatig gevraagd om de gang van zaken rond de zogeheten ‘bezwaarcommissie’ eens te beschrijven en op de website te publiceren. Zie bij menu onder ‘Juridische Zaken’.

5 oktober 2019
Anneke Veenhoff , lid van de Stadsdeelcommissie Oud West/de Baarsjes voor Groen Links, heeft een enquête gemaakt om te weten te komen hoeveel last en problemen omwonenden hebben bij kelderbouw. Zie: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=v57yq3bl0y.

17 september 2019
Bijeenkomst van het Buurtlab Oud West.
Zitting hebben ambtenaren en bewoners. Centraal thema: de bouwwoede.
Deze keer: Grondwaterneutraliteit bij kelderaanleg. Zie:

12 september 2019
Stadsdeel Zuid maakt haar planning bekend naar het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier-Valeriusbuurt. Streven is vóór 2021 klaar te zijn. Zie menu onder ‘juridische zaken’.

Plangebied Museumkwartier-Valeriusbuurt

3 september 2019
Speerpunten van de Initiatiefgroep Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt
Het Museumkwartier en de Valeriusbuurt krijgen een nieuw bestemmingsplan. Er worden door het Stadsdeel gesprekken georganiseerd met  bewonersorganisaties, winkeliers- en ondernemersverenigingen, ontwikkelaars en culturele instellingen. De verwachting is dat het bestemmingsplan pas over ruim twee jaar gereed is. De Initiatiefgroep heeft de volgende speerpunten opgesteld waarmee zij de onderhandelingen in gaat, een samenballing van bijna twee jaar actievoeren. Lees dit stuk!

8 augustus 2019
Een redactioneel artikel over de zogeheten ‘optoppingen’. Steeds vaker wordt de aanvraag voor bijvoorbeeld de uitbreiding van de zolder geweigerd door Stadsdeel Zuid. Zie bij menu onder ‘juridische zaken’.

4 augustus 2019
Een brandbrief uit de van Eeghenstraat:
HELP MEE EN RED DE VAN EEGHENSTRAAT!!!
Beste medebewoners, een megalomaan verbouwingsplan bedreigt het karakter van onze straat. Al of niet toevallig werd de vergunning ervoor (OLO-nummer 4066045) afgegeven op 12 juli, de dag voordat het voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan voor deze buurt van kracht werd (en deze vergunning niet meer afgegeven had kunnen worden).

van Eeghenstraat 92-94-96

31 juli 2019
Het mag dan vakantietijd zijn, de Van Eeghenstraat staat vol steigers en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Zelfs voor totale sloop wordt niet terug gedeinsd:

Aanvraag omgevingsvergunning Van Eeghenstraat 70 en 72
Stadsdeel Zuid – 31 juli 2019

Van Eeghenstraat 70 en 72, 1071 GK: voor het, na sloop van de gebouwen Van Eeghenstraat 70 en 72 vrij komend terrein, oprichten van een woongebouw met zes appartementen en een ondergrondse parkeergarage, ingekomen d.d. 20 juni 2019. OLO-nummer 4491235.

Rechterpand is nummer 70, middenpand 72.

13 juli 2019    Voorbereidingdbesluit
De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 12 juli 2019 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied dat het Vondelpark en het noordelijk deel van de Willemsparkbuurt omvat. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de stadsdeelgrens tussen West en Zuid; aan westzijde door de Amstelveenseweg, aan de zuidzijde door de Koninginneweg, Van Eeghenstraat en Vossiusstraat en aan de oostzijde door de Stadhouderskade.
Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 13 juli 2019 en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen

11 juli 2019
Memo Bouwdynamiek, afkomstig van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid en gericht aan de Stadsdeelcommissie-zuid (SDC). Stand van zaken zoals het DB dat ziet tav het kruimelbeleid, bestemmingsplannen en onderkeldering:

10 juli 2019
Motie van de gemeenteraadsleden Van Renssen, Bakker, De Heer en Kat inzake ongewenste effecten van onderkeldering:

Met rode stip: tijdens de onderkeldering doorboort een balk van de buren de mandelige muur.

7juli 2019
Notitie van de IG-Oudwestleden Frans van der Hoek en Fike van der Burght over hoe momenteel gedacht, geschreven en beslist wordt over de aanleg van kelderbakken. Zij pleiten gezien de in alle opzichten onduidelijkheid voor een bouwstop.

Lees ook het huiveringwekkende relaas van een bewoner aan de Eerste Helmerstraat, te vinden op de menubalk onder ‘visie’.

3 juli 2019
Reactie van de initiatiefgroepen Oud-West en Oud-Zuid op de komende Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Het betreft de agendapunten 24 en 25. Op basis van deze reactie zal op 3 juli worden ingesproken.
.24. Kennisnemen van bestuurlijke reactie college op het onderzoeksrapport “Grondwatereffecten van onderkeldering in Amsterdam”, modelstudie vier deelgebieden Nr. BD2019-005385.
· 25. Kennisnemen van de bestuursopdracht Aanpak Bouwdynamiek Nr. BD2019-005383

2 juli 2019
Vaststelling door Stadsdeel Zuid van de nota ‘Beleidsregels Afwijkingen Omgevingsvergunning’. Zie voor de Nota, de ingediende zienswijzen, de reactie op die zienswijzen en een toelichting onder de menubalk ‘juridische zaken’.

Kruimelgeval Balkon

2 juli 2019
Vergaderde de Stadsdeelcommissie-West (SDC-West) met als belangrijke agendapunten: Bewoners aan het woord, aanpassen uitvoeringsrichtlijnen Kruimelgevallen, toepassingsrichtlijn Voorbereidingsbesluit Oud-West.
Zie voor de agenda:
https://west.notubiz.nl/bijeenkomst/564545/Stadsdeelcommissie West 02-07-20199

https://west.notubiz.nl/bijeenkomst/564545/Stadsdeelcommissie%20West%20%20%20%20%20%20%20%20%2002-07-2019
Live-weergave te zien van 0.37 tot 2.38 uur van de vergadering.

Van alles over de ‘kruimelgevallen’ in Oud-West. Heel leerzaam: het beleid aangaande elk type kruimelgeval (kelder, balkon, terras, etc.,) wordt vergeleken met het beleid in Zuid en Oost:

In West is een zogeheten ‘Voorbereidingsbesluit’ genomen als voorschot op het nieuwe bestemmingsplan. Doel van dit besluit is om verbouwingen nu al te verhinderen die in het nieuwe plan niet worden toegestaan. Hier volgen de richtlijnen van dit besluit:

Persbericht van de Initiatiefgroepen van Oud-West en Oud-Zuid als reactie op de huidige ontwikkelingen in de politiek:

Help, de burger verzuipt
Amsterdam 28 juni 2019 – Stadsdeel Amsterdam West staat op het punt maatregelen te nemen ‘om de bouwdynamiek te beteugelen’. Maar volgens bewoners wordt de bouwlobby hierdoor nog steeds te veel ruimte gegeven. Bovendien zijn de grootschalig gevolgen van de klimaateffecten op de bouwwoede onvoldoende onderzocht. Het water staat de burger aan de lippen terwijl de binnentuinen verzuipen. Lees meer:

14 juni 2019
Overzicht van van rechtswege verleende vergunningen in 2018 in de gemeente, uitgesplitst per stadsdeel. Hieruit blijkt dat percentagegewijs Zuid de kroon spant met West als goede tweede.

11 juni 2019
Bestuurlijke reactie, gericht aan de leden van de gemeenteraad, op het onderzoek ‘Grondwatereffecten van onderkeldering in Amsterdam’ van 13 maart.

29 mei 2019
Bestuursopdracht Aanpak Bouwdynamiek.
Is opgesteld door het zogeheten ‘kernteam aanpak bouwdynamiek’, een clubje ambtenaren, tezamen met de wethouder Ruimtelijke Ordening. Het is een zeer uitgebreide samenvatting van de ver- en ontwikkelingen rondom de bouwdynamiek, gezien vanuit de gemeente met als doel een bestuurlijk kader te creëren om eea aan te pakken.

16 mei 2019
Bij het aantreden van het nieuwe waterschapsbestuur AGV (Amstel, Gooi en Vechtstreek) heeft bewoner Pim Vermeulen ingesproken om aandacht te vragen voor de waterproblemen als gevolg van de bouwwoede. Hierbij het persbericht en de inspraak. Zie ook bij ‘publicaties’.

7 mei 2019
Ook in gebied Plan Zuid laten inwoners van zich horen. Hier een zeer degelijke en uitgebreide zienswijze op de conceptnota. De nota is mede-ondertekend door een tiental personen.

6 mei 2019
Dat verzet kan lonen laat het relaas zien van een buurtbewoner. Zie onder het kopje Juridische Zaken, A2-beleid: ‘Verzet loont’.

Onderkeldering in de Lomanstraat. Goed voorbeeld doet volgen.

29 april 2019
Bijdrage van de Initiatiefgroep Oud Zuid aan de bestuursopdracht van het Bestuurlijk Team Bouwdynamiek. Dit team bestaat uit Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck en twee stadsdeelvoorzitters: Melanie van der Horst van stadsdeel West en Sebastiaan Capel van stadsdeel Zuid.

De conceptnota A2-beleid wordt door veel inwoners aangegrepen om hun visie te geven op wat er allemaal speelt. Hier een opvallend evenwichtige zienswijze, die uitgaat van een viertal basisprincipes:
1. vergroening en verduurzaming; 2. beperken van bouwoverlast ;
3. verbeteren van de balans in belangen: eigenaren (meer vierkante meters!) versus de omgeving (leefbaarheid; welstand; lichtinval, etc.);
4. leefbaarheid voor bewoners en gebruikers van de stad wat betreft toegestaan gebruik van bouwwerken. Zie:

In Plan-Zuid, hier Donarstraat 5, wordt opgetopt aan de achterzijde. Mogelijk, omdat het beschermd stadsgezicht alleen geldt voor de voorkant.


Een vlammende zienswijze op de conceptnota ‘Naar een nieuw A2-beleid’ wordt ingediend door Albert Dirkzwager, medeondertekend door 50 buurtbewoners:

18 april 2019
De Stadsdeelcommissie wil duidelijk laten zien dat zij begaan is met de burgers en zich intensief met de bouwdynamiek bezig houdt. Dat heeft tot de volgende productie geleid:

Ook 27 november 2018 verscheen er een memo van de SDC:

Door velen wordt geconcludeerd, dat de Stadsdeelcommissie géén krachtig standpunt inneemt, in ieder geval níet duidelijk de kant van de burger kiest tegen het verdienmodel van de vastgoedcowboys.

Dakterras aan de Sloterkade. Zat Welstand bij de aanvraag te slapen?, vraag je je af.

27 maart 2019
Vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Agendapunten 20 en 21 handelden over de bouwwoede in Zuid en West.
Onder andere Leen Keizer van de Initiatiefgroep Oud-Zuid en Frans van der Hoek van Initiatiefgroep Oud-West hebben ingesproken.

26 maart 2019
Reactie van de Initiatiefgroep Oud Zuid op het concept beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid.
De conclusie is dat het voorgestelde nieuwe beleid slechts van zeer beperkte invloed is op de bouwwoede.

22 maart 2019 
Beantwoording door B&W van schriftelijke vragen van VVD-gemeenteraadslid Néhmé inzake de bouwwoede in stadsdeel Zuid.

22 maart 2019
Raadsadres van Albert Dirkzwager, woonachtig aan de van Breestraat. Het raadsadres is medeondertekend door 50 buurtbewoners.

50 bewoners uit Zuid (Van Breestraat, Willemsparkweg, Obrechtstraat, Johannes Verhulststraat en Valeriusstraat) hebben een Raadsadres gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. De bewoners willen hun verontrusting uitspreken over de teleurstellende bestuurlijke aanpak van de Bouwwoede in Oud-Zuid.  Het Raadsadres moet worden beschouwd als aanvulling op en ondersteuning van de initiatieven en geschriften van de Initiatiefgroep Stop de Bouwwoede  in Zuid c.s. :


19 maart 2019: Belangrijk bericht Stadsdeel Zuid over haar A2-beleid:

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft vandaag de conceptnota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ met een toelichting op de verschillen in de indeling van de beleidsregels in de huidige nota en de nieuwe nota rondgestuurd. Vanaf 27 maart wordt deze nota ’ter visie gelegd’ gedurende zes weken. Eenieder kan zijn zienswijze er op geven, waarna het, met mogelijke aanpassingen, beleid wordt.
Zie op de menu-balk: juridische zaken, A2-beleid.

Eveneens deze maand hebben de Initiatiefgroepen Oud-Zuid en Oud-West een raadsadres gestuurd naar de gemeenteraad Amsterdam, welke een reactie is op de brief ‘Bestuurlijke Aanpak Bouwdynamiek’ van het Stadsdeel dd 13 februari 2019.

17 maart 2019
Stadsdeel Zuid lijkt haar beleid ten aanzien van het kruimelgeval ‘optoppingen’ te hebben gewijzigd. Klik onder ‘Publicaties’ de toets Ärtikelen’ en lees publicatie van de initiatiefgroep.

13 maart 2019
Waternet en de gemeente Amsterdam hebben op 13 maart een rapport laten verschijnen over het ‘grondwatereffect onderkeldering in Amsterdam’. Uit dit rapport blijkt dat onderkeldering helemaal niet zo onschuldig is. Zie menu bij ‘visie’.